Integritetspolicy Audi AG

A. Integritetsmeddelandets omfattning

I detta integritetsmeddelande informerar vi dig (som ägare, förare, passagerare etc.) om hur dina personuppgifter behandlas av AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Tyskland (”vi”) i samband med databehandling i och dataöverföring från ett fordon från AUDI AG.

Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är någon som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en digital-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling innebär varje åtgärd eller uppsättning av åtgärder som utförs baserade på personuppgifter eller samlade personuppgifter, manuellt eller automatiskt, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

B. Allmän information

I. Vem är ansvarig för databehandling

Den enhet som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) är: AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Tyskland.

II. Vem kan jag kontakta?

Om du vill hävda dina dataskyddsrättigheter ber vi dig att använda något av kontaktalternativen på
Där hittar du mer information om hur du hanterar dina dataskyddsrättigheter.

Du kan också kontakta följande adress via post:

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Tyskland.

Om du har allmänna frågor om detta integritetsmeddelande eller Audis behandling av dina personuppgifter ber vi dig att vända dig till:

Audi Kundenbetreuung Deutschland (kundtjänst Tyskland), PO Box 10 04 57, 85045 Ingolstadt, Tyskland.
E-post:

III. Personuppgiftsombudets kontaktuppgifter

Om du har frågor om dataskydd kan du även kontakta vårt företags personuppgiftsombud:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter (personuppgiftsombud), 85045 Ingolstadt, Tyskland.
E-post:

IV. Vilka rättigheter har jag?

Beroende på utrustningen i ditt fordon kan du avaktivera insamling av vissa typer av personuppgifter via sekretessinställningarna i ditt fordon. Om insamlingen avaktiveras kan tjänster som använder dessa personuppgifter inte tillhandahållas och du kan därför inte använda dessa tjänster. Observera att nödsamtalstjänsten inte kan avaktiveras med den här funktionen och kommer även fortsättningsvis att skicka de personuppgifter som krävs för att tillhandahålla tjänsterna. Information om specialfunktioner i sekretessinställningarna för enskilda tjänster hittar du i avsnitt C.II. ”Sekretessinställningar”.
Avaktivering av andra onlinetjänster i ditt fordon via sekretessinställningarna kan vara spärrad av juridiska eller avtalsmässiga skäl, till exempel Audi connect-nyckeln (om en sådan finns) eller Audi connect-stöldspårningssystemet (om systemet är installerat). Mer information om vilka tjänster som är spärrade mot avaktivering i ditt fordon hittar du i informationen om ”Aktivera sekretess” under sekretessinställningarna i HMI (Human Machine Interface).

Som registrerad har du följande dataskyddsrättigheter beroende på i vilken jurisdiktion du befinner dig. Observera att dessa rättigheter kan vara utökade eller begränsade baserat på gällande lokal lagstiftning.

1. Rätt till information

Du har rätt att bli informerad om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter på ett lättillgängligt sätt och på ett klart och tydligt språk. Din rätt att informeras uppfylls även genom detta meddelande, vars innehåll då och då kan komma att uppdateras.

2. Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte och, om så är fallet, att få tillgång till de av dina personuppgifter som lagras av AUDI AG, få information om i vilken utsträckning dina personuppgifter kommer att behandlas eller delas och att få en kopia av dina lagrade personuppgifter.

3. Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att AUDI AG utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga personuppgifter om dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

4. Rätt till radering

Du har rätt att kräva att de av dina personuppgifter som lagras av AUDI AG raderas utan onödigt dröjsmål, givet att eventuella juridiska villkor för detta är uppfyllda.

Detta gäller särskilt om
- dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in
- den rättsliga grunden för att behandla dem var ditt samtycke, och du har återkallat ditt samtycke
- du av personliga skäl har invänt mot behandling av dina uppgifter på den rättsliga grunden berättigat intresse och vi inte kan visa att det finns ett övergripande berättigat intresse för sådan behandling
- dina personuppgifter har behandlats olagligt eller
- dina personuppgifter måste raderas för att kunna uppfylla juridiska krav.

Om vi har överfört dina uppgifter till tredje part kommer vi att informera dem om raderingen i den utsträckning som krävs enligt lag.
Observera att din rätt till radering är föremål för vissa begränsningar. Vi kan och/eller får till exempel inte radera data som vi fortfarande är skyldiga att behålla på grund av lagstadgade lagringsskyldigheter. Dessutom omfattar din rätt till radering inte uppgifter som vi behöver för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5. Rätt till begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen begränsas (t.ex. märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa behandlingen av dem i framtiden). Förutsättningarna för detta är att:
- dina personuppgifters riktighet bestrids av dig och AUDI AG måste verifiera att personuppgifterna är korrekta
- behandlingen är olaglig, men du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär istället att användningen av dem begränsas
- AUDI AG inte längre behöver personuppgifterna för behandling, men du behöver uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara dina rättsliga anspråk
- du har invänt mot behandling i avvaktan på verifiering av huruvida AUDI AG:s berättigade intresse väger tyngre än dina berättigade intressen.

Om behandlingen har begränsats kommer sådana uppgifter att markeras i enlighet därmed och, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör viktiga allmänna intressen i EU, en EU-medlemsstat eller regionen där du befinner dig vid den aktuella tidpunkten och i varje fall endast i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

6. Rätt till dataportabilitet

I den mån vi automatiskt behandlar dina personuppgifter som du har lämnat till oss baserat på ditt samtycke eller något avtal med dig (inklusive ditt anställningsavtal), har du rätt att få sådana uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från AUDI AG. Du har även rätt att få personuppgifterna överförda direkt från AUDI AG till en annan personuppgiftsansvarig där det är tekniskt möjligt, förutsatt att sådan överföring inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

7. Rätt att göra invändningar

Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av legitima intressen eller av allmänt intresse, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation. Dessutom har du en obegränsad rätt att invända om vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål (eller andra rättigheter om lagar i den region där du befinner dig vid den aktuella tidpunkten föreskriver en annan rättslig grund för direktmarknadsföring). Se vår separata kommentar i avsnittet ”Information om din rätt att göra invändningar”.
I vissa situationer kommer vi, inom ramen för en intresseavvägning, att ge dig ytterligare en obegränsad rätt att göra invändningar som går bortom sekretessinställningarna (avaktiveringsalternativet). Se avsnitt D för mer information om detta. ”Särskild information om onlinetjänster”.

Om du vill hävda din rätt att göra invändningar ber vi dig att använda kontaktuppgifterna i avsnitt B.II.

8. Återkallande av samtycke

Om du har gett samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke. Observera att återkallandet endast gäller framgent. Behandling som skedde före återkallelsen av samtycket påverkas inte.

Om du vill hävda din rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att använda kontaktuppgifterna i avsnitt B.II.

9. Klagomål

Du har dessutom rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder. Adressen till den dataskyddstillsynsmyndighet som är ansvarig för AUDI AG är:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18
91522 Ansbach
Germany

Kontakt med ovanstående tillsynsmyndighet påverkar inte din rätt enligt bestämmelserna i tillämplig lag att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist, arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen ägde rum.

10. Information om din rätt att göra invändningar

a. Rätt att göra invändningar baserat på din specifika situation
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din specifika situation. Förutsättningen för detta är att databehandlingen sker i det allmännas intresse eller på grundval av en intresseavvägning. Detta gäller även för all profilering.
I den mån vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning, utgår vi generellt från att vi kan visa övertygande legitima grunder men kommer givetvis att granska varje enskilt fall.
Vid en eventuell invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om inte
- vi kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen av dessa personuppgifter som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller
- dina personuppgifter används för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
b. Invändning mot behandlingen av dina uppgifter för vår direktmarknadsföring
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring. Detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.
c. Utövande av rätten att göra invändningar
Invändningen kan lämnas in utan krav på någon särskild form och ska lämnas in till någon av de kontakter som anges i avsnitt B.II i detta integritetsmeddelande.

V. Vilka uppgifter behandlar vi i vilket syfte och på vilken rättslig grund?

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), den tyska federala dataskyddslagen (”BDSG”) samt lokala bestämmelser. Hänvisningar till artiklar i GDPR i detta integritetsmeddelande gäller motsvarande artiklar i eventuella tillämpliga lokala bestämmelser (om sådana finns) där dessa bestämmelser implementerar eller upprätthåller GDPR.

De specifika uppgifterna och syftena med databehandlingen beror främst på det specifika fordonet, fordonsutrustningen och de tjänster som används.

Observera att alla tjänster som listas kanske inte är tillgängliga för ditt fordon eller i ditt land. Vilka funktioner som finns tillgängliga i ditt fordon och deras funktionella omfattning hittar du i servicebeskrivningen.

Listan och specifikationen av de maximalt tillgängliga funktionerna, oberoende av fordonsmodell och specifik programvaruversion, har endast upprättats för detta integritetsmeddelande och indikerar inte en avsikt att utöka funktionserbjudandet eller omfattningen av enskilda funktioner för ditt specifika fordon.
Ditt fordon skickar data till våra IT-system eller till IT-systemen hos de tjänsteleverantörer vi använder. Baserat på den data som skickas från ditt fordon levererar vi en tjänst eller innehåll direkt från våra IT-system eller från våra tjänsteleverantörers IT-system till ditt fordon eller din app. Detta kräver alltid åtminstone en teknisk koppling mellan begäran av en tjänst och ett fordon. Denna koppling upprättas antingen med fordonets chassinummer eller en pseudonym. Personuppgifterna är pseudonymiserade om de inte längre kan kopplas till en specifik registrerad utan ytterligare information.

Med så kallade svärmtjänster gör data från många fordon att du kan uppleva nya säkerhets- och bekvämlighetsfunktioner i ditt fordon. Precis som för funktionerna för navigering online pseudonymiseras dataöverföringen från ditt fordon med en ny pseudonym (sessions-ID) varje körcykel. Eftersom detta är platsbaserade tjänster måste korrekt platsdata skickas och behandlas omgående. Fordonets chassinummer överförs inte till vare sig AUDI AG:s behandlingssystem eller till de berörda tjänsteleverantörerna. Uppgifterna samlas endast in om de tillhörande tjänsterna är aktiverade i ditt fordon. Vilka specifika uppgifter som överförs för respektive tjänst hittar du i beskrivningen av de tjänster som är markerade som svärmtjänster i avsnitt D. Utöver dessa tjänstespecifika uppgifter överförs den metadata som krävs för att tillhandahålla tjänsten: tidsstämpel, information om de programvaruversioner som används, kart- eller kartpanelversioner som används, nyckelposition, tändning på/av, motor på/av.

Mer information om vilka specifika datakategorierna som behandlas och motsvarande datakällor hittar du i avsnittet för respektive tjänst under ”Specifik information om onlinetjänster”.

Behandlingen av de uppgifter som specificeras för varje tjänst sker för att tillhandahålla och utföra de tjänster du använder (nödvändigt för att uppfylla ett avtal som ingåtts med dig eller för förberedande åtgärder kopplade till avtal som du begärt att ingå (artikel 6.1.1.b GDPR)) samt för att identifiera störningar och upprätthålla säkerheten i våra system, inklusive upptäckt och spårning av otillåtna åtkomstförsök eller åtkomst till våra IT-system enligt våra datasäkerhetsrelaterade juridiska skyldigheter (artikel 6.1.1.c GDPR) och vårt legitima intresse av att eliminera störningar, upprätthålla säkerheten i våra system samt upptäcka och spåra otillåtna åtkomstförsök och åtkomst till våra IT-system (nödvändigt för AUDI AG:s eller tredje parts legitima intressen, utom när sådana intressen övervägs av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver att personuppgifter skyddas, särskilt när den registrerade är ett barn (artikel 6.1.1.f GDPR)).

I enskilda fall behandlas uppgifter för att utöva eller försvara rättsliga anspråk baserat på vårt motsvarande legitima intresse (artikel 6.1.1.f GDPR).

Om vi i enskilda fall behandlar personuppgifter om passagerare eller andra personer i fordonet sker detta för att tillhandahålla den tjänst som du och/eller passageraren eller personen i fordonet använder, för att uppfylla respektive avtal, eller för vårt legitima intresse att uppfylla avtalet med respektive avtalspart (artikel 6.1.1.b GDPR eller artikel 6.1.1.f GDPR).

För så kallade svärmtjänster kombinerar tjänsteleverantören den data som behandlas för att tillhandahålla tjänsten med data från andra fordon och sparar det kombinerade resultatet utan referenser till fordonen. Vår tjänsteleverantör behandlar denna data för att optimera och vidareutveckla tjänster för att skydda sina legitima intressen att erbjuda kunder en högkvalitativ tjänst (nödvändigt för att uppfylla AUDI AG:s eller en tredje parts legitima intressen, utom i fall där sådana intressen övervägs av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver att personuppgifter skyddas, särskilt när den registrerade är ett barn (artikel 6.1.1.f GDPR)). Detta kräver att exakt platsinformation behandlas och lagras tillsammans med motsvarande händelser, utan att koppla dem till ditt fordon eller dig som person.

I den mån vi behandlar dina personuppgifter i övrigt baseras behandlingen på följande rättsliga grunder i följande syften:
Syfte

Rättslig grund

Berättigat intresse för intresseavvägning

Stöd till brottsbekämpande myndigheter i händelse av fordonsstöld genom att spåra fordon och fordonsdelar med hjälp av fordonets chassinummer (VIN)

 

Legitimt intresse (artikel 6.1.1.f GDPR)

 

 

 

 

 

Uppfyllande av rättsliga och officiella krav

 

 

 

 

 

Förebyggande av bedrägerier och penningtvätt

 

 

Uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter (artikel 6.1.1.c GDPR), intresseavvägning (artikel 6.1.1.f GDPR)

 

 

Uppfyllande av rättsliga och officiella krav

 

 

 

Förebyggande, kontroll och utredning av terrorfinansiering och brott som utgör en risk för tillgångar, jämförelser med europeiska och internationella antiterrorlistor

Uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter (artikel 6.1.1.c GDPR), intresseavvägning (artikel 6.1.1.f GDPR)

 

 

 

Uppfyllande av rättsliga och officiella krav

 

 

 

 

Efterlevnad av skattekontroll och rapporteringsskyldighet, arkivering av data

 

 

Uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter (artikel 6.1.1.c GDPR), intresseavvägning (artikel 6.1.1.f GDPR)

 

 

Uppfyllande av rättsliga och officiella krav

 

 

 

Utlämnande som en del av officiella/rättsliga åtgärder i syfte att samla in bevis, brottsbekämpning och verkställande av civilrättsliga anspråk

Uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter (artikel 6.1.1.c GDPR), intresseavvägning (artikel 6.1.1.f GDPR)

 

 

Uppfyllande av rättsliga och officiella krav

 

 

 

Fastställande av och bedömning av skatt för företagstjänster

 

 

Uppfyllande av avtal (artikel 6.1.1.b GDPR), intresseavvägning (artikel 6.1.1.f GDPR), uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter (artikel 6.1.1.c GDPR)

 

Uppfyllande av rättsliga och officiella krav

 

 

 

Internrevisioner och särskilda revisioner, interna utredningar

 

 

Intresseavvägning (artikel 6.1.1.f GDPR)

 

 

 

Verifiering av efterlevnad av avtalsenliga och rättsliga skyldigheter av AUDI AG, dess anställda och dess försäljningspartners, leverantörer etc., om nödvändigt med hjälp av fordonets chassinummer

Statistiska utvärderingar för företagsledningen

 

 

Registrering av kostnader och kontroll

 

 

 

 

Intresseavvägning (artikel 6.1.1.f GDPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har ett legitimt intresse av att genomföra utvärderingar för att kontrollera våra affärsprocesser och kostnader baserat på analys av försäljnings- och orderdata uppdelat på modell, försäljningskanal, orderstatus, analys av efterfrågade varianter och utrustning, rapportering om affärsparametrar, om nödvändigt med hjälp av fordonets chassinummer.

 

Fastställande av rättsliga anspråk och försvar i rättsliga tvister

 

 

Intresseavvägning (artikel 6.1.1.f GDPR)

 

 

 

Vi har ett legitimt intresse av att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk

 

 

Efterlevnadskontroller 

 

 

 

 

 

Intresseavvägning (artikel 6.1.1.f GDPR), uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter (artikel 6.1.1.c GDPR)

 

 

 

Kontroll av efterlevnad av rättsliga föreskrifter, interna företagspolicyer, AUDI AG:s, koncernföretags, affärspartners och andra tredje parters regler och standarder 

 

 

Om vi behandlar ytterligare uppgifter i andra syften eller baserat på andra rättsliga grunder kommer vi att ange detta separat tillsammans med respektive rättslig grund i kommentarerna i avsnitt D. ”Särskild information om onlinetjänster”.

Observera: Vi behandlar inte dina personuppgifter för automatiserat individuellt beslutsfattande (inklusive profilering).

VI. Vem tar emot mina uppgifter?

Inom AUDI AG får dessa enheter de av dina uppgifter som de behöver för att uppfylla våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter och för de legitima intressen som vi eftersträvar.

11. Personuppgiftsbiträden

Våra tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden) som vi anställer och anlitar kan också ta emot data i dessa syften. Om vi använder personuppgiftsbiträden för att tillhandahålla våra tjänster ser vi till att personuppgifter skyddas i enlighet med relevanta rättsliga bestämmelser genom att vidta lämpliga rättsliga försiktighetsåtgärder samt tekniska och organisatoriska åtgärder.
Vi anställer personuppgiftsbiträden inom följande kategorier för att tillhandahålla specifika tjänster och stötta oss i genomförandet av våra affärsprocesser. Specifikt omfattar detta företag i följande kategorier:
• Leverantörer av hostingtjänster
• Serviceleverantörer

12. Tredje part

Som princip kommer vi endast att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet, om vi eller den tredje parten har ett legitimt intresse av utlämnandet eller om du har gett ditt samtycke.

Dessutom kan data lämnas över till tredje part (inklusive utredande eller säkerhetsrelaterade myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller genom verkställbart officiellt beslut eller domstolsbeslut.

Se den särskilda informationen om de enskilda tjänsterna i avsnitt D för mer information om de personuppgiftsbiträden som är anställda i varje enskilt fall och övriga mottagare. ”Särskild information om onlinetjänster”.

13. Överförs uppgifter till ett tredjeland?

Överföring av data till tredjeländer (dvs. länder som varken är medlemmar i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kan ske i den utsträckning som krävs för att utföra tjänster åt dig, om det krävs enligt lag eller i de fall du har gett oss ditt samtycke (om andra lämpliga skyddsmekanismer enligt GDPR saknas). Observera: Överföring till tredjeland kan definieras annorlunda i tillämplig lokal lagstiftning, t.ex. som överföring till ett land utanför det land där du befinner dig vid den relevanta tidpunkten. Dessutom delar vi dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden i tredjeland i enskilda fall och i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla de specifika funktionerna. Observera att inte alla tredjeländer har en dataskyddsnivå som erkänns som tillräcklig av Europeiska kommissionen. För dataöverföringar till tredjeländer där det inte finns någon adekvat dataskyddsnivå säkerställer vi, innan uppgifterna lämnas ut, att mottagaren antingen har en adekvat dataskyddsnivå (t.ex. beslut från EU-kommissionen om adekvat skydd eller överenskommelse om s.k. EU-standard, Europeiska unionens avtalsklausuler med mottagaren eller annat skydd som krävs enligt lokal lagstiftning), eller så har vi fått uttryckligt medgivande från våra användare.

Du hittar mer information om EU-kommissionens beslut om adekvat dataskyddsnivå på EU-kommissionens webbplats (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).
Vi kan tillhandahålla dig en kopia av de specifika tillämpliga eller överenskomna bestämmelserna för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd. Se informationen i avsnitt B.II. ”Vem kan jag kontakta?”

Mer information om överföring av uppgifter till tredje land finns i avsnitt D. ”Särskild information om onlinetjänster”.

VII. Hur länge kommer mina uppgifter att lagras?

Vi lagrar endast dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra syften med behandling av personuppgifter enligt detta meddelande (t.ex. att tillhandahålla våra tjänster till dig eller så länge vi har ett legitimt intresse att göra det – särskilt för att eliminera störningar eller för att optimera våra tjänster). Vi lagrar endast de uppgifter som vi behöver för respektive ändamål och pseudonymiserar eller anonymiserar de uppgifter som behandlas bortom tillhandahållandet av våra tjänster så långt det är möjligt.

Dessutom måste vi uppfylla olika krav på lagrings och dokumentation i bland annat den tyska handelslagen (”HGB”) och skattelagen (”AO”). De lagrings- och dokumentationsperioder som anges där är upp till tio år. Slutligen regleras även lagringstiden av preskriptionstider, som kan vara upp till trettio år, exempelvis enligt avsnitt 195 och följande i den tyska civillagen (”BGB”) där den allmänna preskriptionstiden är tre år.

Under vissa omständigheter kan dina uppgifter också behöva lagras under längre tid, till exempel när en arkiveringsskyldighet föreligger (dvs. ett förbud mot att radera uppgifter så länge processen pågår) i samband med administrativa eller rättsliga processer.

Vi kan också vara tvungna att uppfylla krav på lagring och dokumentation i enlighet med den lokala lagstiftningen i ditt land.

I den utsträckning ytterligare villkor föreligger hittar du mer information om lagringsskyldigheter i avsnitt D. ”Särskild information om onlinetjänster”.

VIII. Finns det en skyldighet att lämna personuppgifter?

Som en del av vår affärsrelation behöver du bara tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att ingå och genomföra en affärsrelation, eller som vi är skyldiga att samla in enligt lag. Utan dessa uppgifter måste vi i allmänhet neka till att ingå avtalet eller utföra beställningen, eller kommer inte att kunna utföra ett befintligt kontrakt och eventuellt behöva säga upp det. Detta innebär att användning av en tjänst kräver att du tillhandahåller de specificerade uppgifterna. Om du inte tillhandahåller uppgifterna kan vi inte tillhandahålla tjänsten till dig. Du hittar mer information om sekretessinställningarna i avsnitt C. II.

C. Särskild information – fordonsdata

IX. Vilka uppgifter behandlar mitt fordon?

1. Elektroniska styrenheter

a. Allmänt
Elektroniska styrenheter är monterade i ditt fordon. Styrenheter bearbetar data som de tar emot från t.ex. fordonets sensorer, genererar själva eller skickar till varandra (fordonsdata). Vissa styrenheter är nödvändiga för att ditt fordon ska fungera säkert, andra stödjer dig under körning (förarassistanssystem), andra möjliggör komfort- eller infotainmentfunktioner.
Nedan hittar du allmän information om databehandling i fordonet. Specifik information hittar du i respektive instruktionsbok som finns tillgänglig online och, beroende på fordonsutrustning, även i digital form i fordonet, i direkt anslutning till informationen om de relevanta funktionerna och nedan i avsnitt D. ”Särskild information om onlinetjänster”.

b. Personlig koppling
Varje fordon är märkt med ett unikt chassinummer. I vissa länder kan detta chassinummer spåras tillbaka till fordonets nuvarande och tidigare ägare med information från den relevanta nationella motorfordonsmyndigheten där ägaren har sin hemvist. I andra länder kan detta vara möjligt med information från andra lokala ministerier eller myndigheter. Det finns även andra sätt att koppla data som samlats in från fordonet till ägaren eller föraren, t.ex. via fordonets registreringsnummer.
De uppgifter som genereras eller behandlas av styrenheter kan därför vara personuppgifter eller under vissa förutsättningar bli personuppgifter. Beroende på vilka fordonsdata som omfattas kan det vara möjligt att dra slutsatser om ditt körbeteende, din plats eller rutt eller hur du använder fordonet.

c. Rättsliga krav för utlämnande av information
I den mån det finns rättsliga bestämmelser är tillverkarna i allmänhet skyldiga att lämna ut de uppgifter som lagras av tillverkaren i den utsträckning som krävs på begäran av myndigheter i enskilda fall (t.ex. vid utredning av ett brott).
Inom ramen för tillämplig lag har statliga myndigheter även behörighet att själva samla in uppgifter från fordon i enskilda fall. Vid till exempel en olycka kan information avläsas från krockkuddsstyrenheten, vilket kan vara till hjälp när olyckan utreds.

2. Fordonets driftdata

Styrenheter bearbetar data för drift av fordonet. Detta omfattar till exempel:
- information om fordonsstatus (t.ex. hastighet, retardation, lateral acceleration, hjulrotationshastighet, om säkerhetsbältena är fastspända)
- miljöförhållanden (t.ex. temperatur, regnsensor, avståndssensor).

Dessa uppgifter är i allmänhet flyktiga – de lagras inte efter att fordonet har stängts av och behandlas endast i själva fordonet. Styrenheter har ofta dataminnen (ibland gäller detta även fordonsnycklar). Dessa används för att tillfälligt eller permanent lagra information om fordonets status, belastning på komponenter, underhållsinformation samt tekniska händelser och fel.
Beroende på utrustning lagras följande information:

- driftstillstånd för systemkomponenter (t.ex. fyllnadsnivåer, däcktryck, batteristatus)
- avvikelser från systemtillstånd i viktiga systemkomponenter (t.ex. lampor, bromsar) som dokumenteras i det interna fordonssystemets händelseminne
- systemets åtgärder i specifika körsituationer (t.ex. utlösning av krockkuddar, användning av stabilitetskontrollsystem)
- information om händelser som skadat fordonet
- för elektriska fordon: högvoltsbatteriets laddningsnivå, uppskattad räckvidd.
I speciella fall (t.ex. om fordonet har registrerat ett fel) kan det vara nödvändigt att lagra data som annars bara skulle vara flyktiga.

Om du utnyttjar tjänster (t.ex. reparationstjänster, underhållsarbete) kan lagrade driftdata och fordonets chassinummer (VIN) läsas av och kommas åt i den utsträckning det är nödvändigt. Uppgifterna kan läsas av från fordonet av en anställd i servicenätverket (t.ex. verkstäder och tillverkare) eller tredje part (t.ex. vägassistanstjänster). Detsamma gäller vid garantiärenden och kvalitetssäkringsåtgärder.
Avläsningen utförs i allmänhet via den lagstadgade OBD-anslutningen (OBD – ”omborddiagnos”) i fordonet. Den avlästa driftsdata innehåller information om teknisk status för fordonet eller enskilda komponenter och hjälper till vid feldiagnostik, uppfyllande av underhållsskyldigheter och kvalitetsförbättring. Dessa uppgifter, särskilt information om komponentbelastning, tekniska händelser, driftsfel och andra fel, skickas vid behov till tillverkaren tillsammans med fordonets chassinummer (VIN). Dessutom har tillverkaren ett produktansvar. I samband med ansvarsfrågor, t.ex. återkallelser av fordon, använder tillverkaren även driftsdata från fordonet. Dessa uppgifter kan också användas för att undersöka garantianspråk från kunder.
Fordonets händelseminnen kan återställas av ett serviceföretag som en del av reparations- eller servicearbete eller på din begäran.

3. Komfort- och infotainmentfunktioner

Du kan spara komfortinställningar och individuella inställningar i fordonet och ändra eller återställa dem när som helst. Dessa inställningar varierar beroende på utrustningen, men omfattar t.ex.
- inställningar för sätes- och rattposition
- inställningar för fjädring och klimatanläggning
- förarassistans- och förarinformationssystem
- inställningar för instrumentpanelen och infotainmentsystem
- individuella inställningar som t.ex. innerbelysning.

Som en del av den valda utrustningen kan du själv lägga in data i fordonets infotainmentfunktioner. Typen av data varierar beroende på utrustningen, men omfattar t.ex.
- multimediedata som t.ex. musik, filmer eller foton för visning i ett integrerat multimediasystem
- adressboksdata för användning tillsammans med en integrerad handsfree-enhet eller ett integrerat navigationssystem
- angivna navigationsdestinationer
- uppgifter om användning av internettjänster.

Data för komfort- och infotainmentfunktioner kan lagras lokalt i fordonet eller på en enhet du har anslutit till fordonet (t.ex. smartphone, USB-minne eller MP3-spelare). Data som du själv har lagt in i fordonet kan du när som helst radera.
Denna data överförs endast från fordonet på din begäran, särskilt när du använder onlinetjänster i enlighet med de inställningar du har valt. För mer information om onlinetjänster, se avsnitt D.

4. Smartphone-integrering, t.ex. Android Auto eller Apple CarPlay

Om ditt fordon har utrustning för detta kan du ansluta din smartphone eller en annan mobil enhet till fordonet och styra det med hjälp av fordonets integrerade kontroller. Bild och ljud från din smartphone kan spelas upp via multimediasystemet. Samtidigt överförs viss information till din smartphone. Beroende på typen av integration omfattar detta till exempel positionsdata, dag/natt-läge och annan allmän fordonsinformation. Se bruksanvisningen för fordonet/infotainmentsystemet och ”Särskild information”.
Integrationen gör det möjligt att använda utvalda smartphone-appar, till exempel för navigering eller musikuppspelning. Det finns ingen ytterligare interaktion mellan din smartphone och fordonet – framför allt saknas aktiv tillgång till fordonsdata. Vilken typ av ytterligare databehandling som sker avgörs av leverantören av den enskilda appen som används. Om och vilka inställningar du kan ställa in beror på respektive app och operativsystemet på din smartphone.

5. Onlinetjänster

Om ditt fordon har en trådlös nätverksanslutning kan data utbytas mellan ditt fordon och andra system (AUDI AG:s dataservrar eller tjänsteleverantörers dataservrar). I vissa länder möjliggörs den trådlösa nätverksanslutningen av en inbyggd sändar- och mottagarenhet (inbyggd av oss) eller av en mobil enhet (t.ex. smartphone) som du har tagit med in i fordonet. Onlinefunktioner (informations- och kontrolltjänster för ditt fordon) kan användas via denna trådlösa nätverksanslutning. Detta inkluderar onlinetjänster och applikationer/appar som vi eller andra leverantörer tillhandahåller dig (”Audi connect-tjänster” eller ”tjänster”).
Se avsnitt D för information om respektive tjänst. ”Särskild information om onlinetjänster”.
Observera att alla tjänster som listas kanske inte är tillgängliga för ditt fordon eller i ditt land.

a. Tillverkarens tjänster
För onlinetjänster från AUDI AG beskrivs funktionerna där det är relevant (t.ex. i fordonets infotainmentsystem (MMI) eller på tillverkarens webbplats). Tillhörande integritetsinformation hittar du nedan i avsnitt D. ”Särskild information om onlinetjänster”. Personuppgifter kan användas för att tillhandahålla onlinetjänster. Dataöverföringen för detta sker via en skyddad anslutning, t.ex. med de IT-system som tillhandahålls för detta av AUDI AG. All insamling, behandling och användning av personuppgifter som sträcker sig utöver tillhandahållandet av kärntjänster sker uteslutande baserat på lagligt tillstånd, t.ex. ett lagstadgat nödsamtalssystem, ett avtal eller baserat på samtycke.
Du kan aktivera eller avaktivera tjänsterna och funktionerna (varav vissa är avgiftsbelagda) och – beroende på fordonet – även den trådlösa nätverksanslutningen för hela fordonet. Detta gäller inte funktioner och tjänster som krävs enligt lag, till exempel ett nödsamtalssystem.

Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

b. Tredjepartstjänster
Om du utnyttjar möjligheten att använda onlinetjänster från andra leverantörer (tredje part) omfattas dessa tjänster av respektive leverantörs ansvar, integritetspolicy och användarvillkor. Vi har i allmänhet inget inflytande över innehållet som överförs här.
Därför ber vi dig att hämta information om typen, omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av personuppgifter i samband med tredjepartstjänster från respektive tjänsteleverantör.

II. Sekretessinställningar

Med funktionen ”Sekretessläge” kan du helt eller delvis begränsa datakommunikationen via fordonets interna SIM-kort. För att göra detta kan du avaktivera/aktivera databehandlingen som visas i fordonet för varje grupp. Säkerhetsrelevanta tjänster kan inte avaktiveras via sekretessläget. Du hittar en översikt över vilka tjänster och vilken databehandling som omfattas av respektive grupp under ”Sekretessinställningar” i fordonets MMI.

Beroende på fordonsutrustning och land har huvudanvändaren möjlighet att avaktivera/aktivera enskilda tjänster för alla fordonsanvändare i myAudi-portalen, eller så kan den enskilda användaren på egen hand avaktivera/aktivera enskilda tjänster i själva fordonet.

Som en del av den här funktionen behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), den valda sekretessinställningen och aktuell status (avaktiverad/aktiverad) för varje tjänst eller grupp av tjänster.
Vi behandlar ovanstående data för att implementera inställningarna och för att göra det möjligt för dig och auktoriserade användare (huvudanvändare och övriga användare) att se sekretessinställningarna i myAudi-webbportalen eller i Audis smartphone-app.
Observera att ändringar av sekretessinställningarna endast påverkar dataöverföring via fordonets SIM-kort. Andra trådlösa datagränssnitt som Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLEV), trådlöst LAN (WLAN), CV2X-kommunikation, närfältskommunikation (NFC), elektronisk vägtullsinsamling (ETC), integrerad vägtullsmodul (ITM) måste anslutas separat. Trådbunden dataöverföring via USB, laddningskommunikation (högvoltssystem) eller omborddiagnos (OBD) påverkas inte heller av inställningarna i ”Sekretessläge”.

III. Anonymisering av fordonsdata

Vi kan dessutom använda dina personuppgifter från fordonet i anonymiserad form. ”Anonym” betyder att det inte längre går att dra slutsatser om eller koppla informationen till en enskild person. Vi tar till exempel bort identifierande information som chassinummer, aggregerar data eller behandlar endast statistisk data. Anonymisering av uppgifterna bidrar till att skydda din integritet. Om en rättslig grund för anonymiseringen krävs, sker detta för vårt legitima intresse av integritetskompatibel vidareanvändning av fordonsdata, bland annat för utveckling och optimering av våra produkter och tjänster och för att öka väg- och produktsäkerheten (artikel 6.1.1.f GDPR).

D. Särskild information om onlinetjänster

Observera att vissa av onlinetjänsterna inte bara erbjuds via MMI, utan också på tillvalet Audi Rear Seat Entertainment (baksätesunderhållning för MMI 3G +, Audi tablet för MIB2 och MIB2 +) och kan användas även där. Följande information om databehandling gäller då.

De specifika uppgifterna och syftena med databehandlingen beror främst på det specifika fordonet, fordonsutrustningen och de tjänster som används. Observera att alla tjänster som listas kanske inte är tillgängliga för ditt fordon eller i ditt land. Vilka funktioner som finns tillgängliga i ditt fordon och deras funktionella omfattning hittar du i servicebeskrivningen.

Listan och specifikationen av de maximalt tillgängliga funktionerna, oberoende av fordonsmodell och specifik programvaruversion, har endast upprättats för detta integritetsmeddelande och indikerar inte en avsikt att utöka funktionserbjudandet eller omfattningen av enskilda funktioner för ditt specifika fordon.

I. Registrering av och inloggning med ditt fordon

För att tillhandahålla onlinetjänsterna i ditt fordon och för att säkra fordonskommunikationen registreras ditt fordon i våra IT-system vid varje körcykel. Därför skickar ditt fordon följande data eller datakategorier från ditt fordon under registreringen: chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare). Om du använder personliga tjänster kommer dina inloggningsuppgifter för ditt myAudi-konto, som du matar in i fordonet, att överföras till våra IT-system. Detta innebär att vissa uppgifter som du lagrar på ditt myAudi-konto också finns tillgängliga i fordonet (mer information finns i informationen för respektive tjänst).
För användning av vissa onlinetjänster överförs ett undertecknat auktoriseringsbevis (så kallad ”identifieringsinformation”) till ditt fordon (t.ex. en OAuth-token), som våra tjänsteleverantörer kan använda för att verifiera att du har behörighet att använda en tjänst. Vi skickar endast auktoriseringsbeviset till tjänsteleverantören. Vi behöver inte överföra ditt chassinummer eller någon annan specifik information som kan kopplas till dig eller ditt fordon (pseudonym auktorisering). Information om användningen av pseudonym auktorisering hittar du under de enskilda tjänsterna.
Vi behandlar ovanstående data för att kontrollera, registrera och autentisera ditt fordon i våra IT-system för att tillhandahålla Audi connect-tjänsterna och visa din licensstatus i fordonet (artikel 6.1.1.b GDPR). För att kontrollera att du har behörighet att använda tjänster registreras ditt fordon i Audi AG:s IT-system för varje körcykel.
Förutom ditt chassinummer loggar vi också tidpunkten och vilken typ av tjänst som används för att identifiera och analysera störningar för att uppfylla våra legitima intressen. Loggdata lagras i 4 månader i detta syfte.

Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

II. Särskild information – Audi connect navigation & infotainment

1. Särskild information – Navigation med Google satellitkarta™

Från årsmodell 2019 och vid användning med MMI Rear Seat Entertainment eller myAudi-appen:

För att kunna visa en högupplöst navigationskarta med satellitbilder i MMI eller myAudi-appen överförs information om kartsektionen som ska visas till vår tjänsteleverantör för att leverera satellitbilderna. Data skickas i enlighet med principen om dataminimering. Enligt denna princip pseudonymiseras alla frågor från ditt fordon. Behörighetskontrollen sker pseudonymt. Varje körcykel skickas uppgifterna med en ny pseudonym (sessions-ID) till tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören får inte ditt namn eller ditt chassinummer (VIN). Förutom den tjänstespecifika data som beskrivs ovan överförs den metadata som krävs för att tillhandahålla tjänsten: tidsstämpel, information om vilka programvaruversioner som används, vilka kart- eller kartpanelversioner som används. Satellitbilderna levereras av följande tjänsteleverantör: HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna. Om tjänsteleverantören inte har de aktuella satellitbilderna för kartsektionen sparade, kontaktar den följande tjänsteleverantör för att begära satellitbilderna: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Denna leverantör får inga av dina personuppgifter för detta, i synnerhet tar den varken emot sessions-ID eller fordonsrelaterade data. Information om lagrade data och respektive lagringstid finns i tjänsteleverantörens integritetspolicy:
Före årsmodell 2019 och vid användning med MMI Rear Seat Entertainment:

För att kunna visa en högupplöst navigeringskarta med satellitbilder i MMI skickas information om din nuvarande fordonsposition, den exakta rutten du har ställt in i navigeringssystemet (inklusive resmål och etappmål), roamingstatus för din mobiltelefonanslutning, den programvaruversion som används och det inställda systemspråket regelbundet till vår tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören som tillhandahåller satellitbilderna är: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Information om lagrade data och respektive lagringstid finns i tjänsteleverantörens integritetspolicy:
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

2. Särskild information – Personlig ruttassistent

Den personliga ruttassistenten hjälper dig intuitivt att nå dina destinationer. Efter lyckad registrering behandlas ditt fordons parkeringsplatser, relationer mellan parkeringsplatser, specifika körda rutter, använda laddstationer samt veckodag och tider i bakgrunden.
Baserat på inlärda data föreslår systemet troliga destinationer för dig när du sätter dig i fordonet. Om du inte väljer någon av de föreslagna destinationerna kommer systemet att visa dig alternativa rutter om det finns trafikstörningar på redan inlärda rutter.
Förutsättningen för att använda tjänsten är att du har registrerat dig och skapat ett myAudi-konto. För den personanpassade tjänsten är det nödvändigt att tilldela dig en bestående pseudonym över flera körcykler. I detta syfte tilldelas ditt myAudi-användarnamn en unik pseudonym (användar-ID). Data synkroniseras med ditt pseudonyma användar-ID. Tjänsteleverantören HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna tar endast emot pseudonymen.
När du raderar data i något av dina MMI-system raderas data också hos vår tjänsteleverantör efter nästa synkronisering av alla slutenheter. Du har möjlighet att när som helst radera den data som systemet har lärt sig om dig från fordonet. Du kan välja att radera all data eller data för de senaste 24 timmarna. Tjänsteleverantören är: HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

3. Särskild information – Kartuppdatering online

Med denna tjänst kan navigationsdatabasen uppdateras online direkt i fordonet. För att göra detta analyserar fordonet vilka regioner inom ett land (t.ex. Skåne) som är relevanta för fordonet och överför denna information till vår tjänsteleverantör. Data skickas i enlighet med principen om dataminimering. Enligt denna princip pseudonymiseras alla frågor från ditt fordon. Behörighetskontrollen sker pseudonymt. Uppgifterna överförs till tjänsteleverantören med olika pseudonymer för varje körcykel (pseudonymt fordons-ID). Om du är inloggad som användare i fordonet kommer även ett pseudonymt användar-ID att överföras. Tjänsteleverantören får inte ditt namn eller ditt chassinummer (VIN). Förutom den tjänstespecifika data som beskrivs ovan överförs den metadata som krävs för att tillhandahålla tjänsten: tidsstämpel, tillgängligt minne för uppdateringspaketet, information om vilka programvaruversioner som används, vilka kart- eller kartpanelversioner som används, dataförbrukning. Tjänsten tillhandahålls av följande tjänsteleverantörer: e.solutions GmbH, Despag-Strasse 4a, 85055 Ingolstadt. HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

4. Särskild information – myAudi navigation

myAudi navigation tillhandahåller personliga navigeringstjänster för dig. Förutsättningen för att använda tjänsten är att du har registrerat dig och skapat ett separat och personligt myAudi-konto. Med ditt myAudi-konto kan du konfigurera tjänsterna i myAudi-portalen och överföra viss data och visst innehåll för funktionerna hos dina Audi connect-tjänster (via din mobiltelefonanslutning) till dina fordon, samt tillåta överföring av viss fordons- och användardata mellan det kompatibla fordonet, mobiltelefonen och tjänsteleverantören. För den personanpassade tjänsten myAudi navigation är det nödvändigt att tilldela dig en bestående pseudonym över flera körcykler. I detta syfte tilldelas ditt myAudi-användarnamn och dina fordon alla unika pseudonymer (användar-ID och fordons-ID). Tjänsteleverantören tar endast emot pseudonymerna. Data synkroniseras med ditt pseudonyma användar-ID och fordons-ID. Tjänsteleverantören får inte ditt namn eller ditt chassinummer (VIN). När du raderar data i något av dina MMI-system eller i myAudi-appen raderas data också hos vår tjänsteleverantör efter nästa synkronisering av alla dina slutenheter. Tjänsteleverantören är: HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna.

Om ditt fordon stöder e-trons ruttplanerare skickas dessutom information om energiförbrukning, klimatrelaterad fordonsdata, inställningar för fordonets klimatanläggning samt laddningsdata så att vi kan ge ruttförslag i myAudi-appen med hänsyn till tillgängliga laddstationer och ditt fordons elektriska räckvidd. Dessa uppgifter lagras på ditt myAudi-konto tills de skrivs över genom att ny data skickas från fordonet eller tills du tar bort ditt myAudi-konto.
Destinationer som skapas när sekretessinställningarna är aktiverade (senaste destinationer, favoriter) kopplas till din profil och synkroniseras med ditt myAudi-konto igen när sekretessinställningarna har avaktiverats. Om du vill förhindra att vissa destinationer synkroniseras måste du ta bort dessa destinationer manuellt innan du avaktiverar sekretessinställningarna.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

5. Särskild information – e-tron ruttplanerare (fjärrtjänst)

Med tjänsten e-tron ruttplanerare kan du beräkna laddningsrutter med din mobiltelefon. För att beräkna en lämplig rutt baserat på ditt fordons specifika förbrukning behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon som en del av tjänsten:
- pseudonymiserat fordonsid (som unikt kan identifiera ditt fordon)
- förbrukningsvärden för olika hastighetsområden
- uppgifter om andrahandskonsumenter, inklusive luftkonditionering
- karakteristikkurvor för elförbrukning
- klimatinställningar
- räckviddskalkylatorläge
- aktuell räckvidd
- maximal räckvidd
- tidpunkt för dataöverföring
- batteriets laddningsnivå
- planerad laddningsnivå vid laddstoppet.
Den relevanta data skickas till våra IT-system när fordonet startats eller stängs av och kan sedan hämtas via myAudi-appen. e-tron ruttplaneringen är tillgänglig för alla auktoriserade myAudi-användare som har aktiverats av huvudanvändaren för detta fordon.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för tillhandahållande av tjänsten så att du och de auktoriserade myAudi-användarna ska kunna hämta informationen i appen. Endast den senaste dataposten som skickats från fordonet lagras för visning och skrivs över när en ny datapost skickas.
Tjänsten tillhandahålls av följande tjänsteleverantör: HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna. Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR). I detta syfte kan ovanstående uppgifter överföras till tjänsteleverantören: Valtech Mobility GmbH, Birketweg 21, 80639 München, Tyskland.

6. Särskild information – Kartvisning i myAudi-appen och MMI Rear Seat Entertainment

För att kunna visa en aktuell navigeringskarta i MMI Rear Seat Entertainment och myAudi-appen överförs information om kartsektionen som ska visas till vår tjänsteleverantör. Data skickas i enlighet med principen om dataminimering. Enligt denna princip pseudonymiseras alla frågor från ditt fordon. Behörighetskontrollen sker pseudonymt. Varje körcykel skickas uppgifterna med en ny pseudonym (sessions-ID) till tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören får inte ditt namn eller ditt chassinummer (VIN). Förutom den tjänstespecifika data som beskrivs ovan överförs den metadata som krävs för att tillhandahålla tjänsten: tidsstämpel, information om vilka programvaruversioner som används, vilka kart- eller kartpanelversioner som används. Tjänsten tillhandahålls av följande tjänsteleverantör: HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

7. Specialinformation – Destinationsflöde via myAudi eller Google Maps™:

Med den här tjänsten kan du använda ditt myAudi-konto och din mobilanslutning för att överföra data som lagras på ditt myAudi-konto (t.ex. navigeringsdestinationer som sparats i myAudi-kontot, inställningar etc.) till ditt fordon via Google Maps™ för tjänstens funktioner.

För denna tjänst behandlar vi ditt myAudi-användar-ID för att koppla data till ditt myAudi-konto. Vi tillhandahåller data i ditt myAudi-konto och lagrar data tills du raderar den i ditt myAudi-konto.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

8. Särskild information – Intressepunkter online (laddstationer, bränslepriser, parkeringsinformation, väder, reseinformation, tåginformation, flyginformation, restaurangsökning, hotellsökning), intressepunktssökning med Google.

Olika tjänsteleverantörer är anslutna för att göra det enkelt att söka efter intressepunkter i olika kategorier via ditt MMI-system, MMI Rear Seat Entertainment eller din myAudi-app. Data skickas i enlighet med principen om dataminimering. Enligt denna princip pseudonymiseras alla frågor från ditt fordon i den utsträckning det är möjligt.

Som en del av tjänsterna skickar ditt fordon följande data eller datakategorier till AUDI AG: s IT-system när du skickar en sökfråga för att kunna behandla sökfrågan: tidpunkten du öppnade tjänsten och vilken typ av förfrågan du skickade via MMI, pseudonymiserad information för att kontrollera auktoriseringsstatus för ditt fordon eller chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), söktermen, det valda systemspråket, fordonspositionen (platsdata med plats och tid) och/eller den position som du själv har definierat (sökposition) – om du har angett fordonets position eller sökpositionerna inte överförs.
Om du använder röststyrning för intressepunktssökningen skickar ditt fordon också din röstdata efter att du har aktiverat den här funktionen. AUDI AG:s IT-system vidarebefordrar i sin tur frågorna till respektive innehållsleverantör för att tillhandahålla den begärda informationen. Chassinumret eller annan identifierande information för att koppla frågan till ett fordon eller en person överförs inte. Eftersom detta är platsbaserade tjänster är det dock nödvändigt för varje tjänst att överföra din nuvarande position (fordonet eller myAudi-appen) eller den sökposition eller rutt du har valt. Typen av intressepunkt (t.ex. hotell, restaurang, parkeringsplatser) eller det sökta namnet överförs som parametrar för sökningen. Dessutom överförs systemspråket och de inställda måttenheterna, t.ex. kilometer eller miles för att visa sökresultatet på rätt språk och med rätt måttenheter. Vi eller innehållsleverantören behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten för att kunna visa önskad information för dig (t.ex. laddstationer, bensinstationer, parkeringsplatser, restauranger, tåg- och busstidtabeller, ankomst- och avgångstider etc.) i närheten av din nuvarande position eller destination och för de övriga syften som nämns nedan.

Nedan hittar du en lista över de enskilda tjänsterna med information om tjänsteleverantören:

Onlinesökning efter intressepunkter: Med den här tjänsten kan du söka efter intressepunkter i olika kategorier, t.ex. restauranger, hotell, transportanläggningar, fritidsaktiviteter etc. Följande innehållsleverantörer är inblandade: HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna; Yelp Inc., 140 New Montgomery, San Francisco, CA 94105, USA; Neofonie GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin

Bränslepriser: Med den här tjänsten kan du söka efter aktuella bränslepriser. Förutom de allmänna parametrarna överförs också den typ av bränsle som är relevant för ditt fordon. Innehållsleverantören är: OPISNAVX, Chemin de la Mairie 24, CH-1258 Perly. Tjänsteleverantören är: Valtech Mobility GmbH, Birketweg 21, 80639 München.

Laddstationer: Med den här tjänsten kan du söka efter lämpliga laddstationer. Innehållsleverantören är: YellowMap AG, CAS-Weg 1-5, D-76131 Karlsruhe, https://www.yellowmap.com.

Parkeringsinformation: Med den här tjänsten kan du söka efter parkeringsplatser. Innehållsleverantören är: Parkopedia Limited, 1st Floor, Apex Yard, 29-35 Long Lane, London, SE1 4PL, Storbritannien. Tjänsteleverantören är: Valtech Mobility GmbH, Birketweg 21, 80639 München.

Väder: Med den här tjänsten kan du hämta väderinformation. Innehållsleverantören är: Meteo-Group Deutschland GmbH, Am Studio 20a, 12489 Berlin. Tjänsteleverantören är: Valtech Mobility GmbH, Birketweg 21, 80639 München.

Tåginformation: Med den här tjänsten kan du söka efter tågstationer/busshållplatser samt ankomst- och avgångstider. Innehållsleverantören är: HaCon Ingenieurgesellschaft mbH, Lister Str. 15, 30163 Hanover.

Flyginformation: Med den här tjänsten kan du söka efter flygplatser och ankomst- eller avgångstider. Innehållsleverantören är: FlightStats, Inc., 522 SW 5th Avenue, Suite 200, Portland, OR 97204, USA. För överföring av dina uppgifter till innehållsleverantören i USA ber vi dig att observera informationen i avsnitt B.VI.3.

Landsinformation: Med den här tjänsten kan du se landsspecifika regler i många europeiska länder. Innehållsleverantören är: wcities, 512 2nd Street Second Floor, San Francisco, CA 94107, USA.

Navigeringsdestinationer från Google: Med den här tjänsten kan du söka efter destinationer i olika kategorier, t.ex. restauranger, hotell, transportanläggningar, fritidsaktiviteter etc. Om du använder myAudi-appen för sökningen skickas sökningarna från Googles destinationssökning direkt till tjänsteleverantörernas system. Till skillnad från de intressepunktstjänster som beskrivs ovan skickar ditt fordon eller myAudi-appen förfrågningarna för Googles destinationssökning direkt till tjänsteleverantörens system. Förutom pseudonymiserad information för auktorisering att använda tjänsten, den aktuella fordonspositionen eller den sökposition du har valt överförs även söktexten och det inställda systemspråket. Tjänsteleverantören är: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Information om lagrade data och respektive lagringstid finns i tjänsteleverantörens integritetspolicy:
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

9. Särskild information – Gatuparkering

Med gatuparkeringstjänsten kan du söka efter och visa parkeringsplatser längs gator. För att göra detta skickar ditt fordon parkeringshändelser som innehåller fordonets GPS-position före och under en parkeringshändelse tillsammans med tidsstämplar och information från fordonssensorerna om fordonets hastighet, körriktning och metadata om sensordatans kvalitet. Dessa data överförs från ditt fordon till AUDI AG:s IT-system. De lagras inte där utan vidarebefordras direkt till tjänsteleverantören. Data behandlas där. Tjänsteleverantören för gatuparkeringstjänsten är: Parkopedia Limited, 1st Floor, Apex Yard, 29-35 Long Lane, London, SE1 4PL, Storbritannien. Mer information finns i tjänsteleverantörens integritetspolicy:
När du söker efter gatuparkering skickas sökpositionen (som kan vara din nuvarande fordonsposition) till tjänsteleverantören. Kommunikationen med tjänsteleverantören är pseudonymiserad (sessions-ID).

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

10. Särskild information – Onlinenavigering

Tjänsten onlinenavigering ger dig en rutt som beräknats online med hänsyn till den aktuella trafiksituationen. Detta kräver överföring av fordonets aktuella position, den önskade destinationen samt inställningar för ruttkriterier och trafikinformation. Data skickas i enlighet med principen om dataminimering. Enligt denna princip pseudonymiseras alla frågor från ditt fordon. Behörighetskontrollen sker pseudonymt. Varje körcykel skickas uppgifterna med en ny pseudonym (sessions-ID) till tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören får inte ditt namn eller ditt chassinummer (VIN). De uppgifter som överförs till tjänsteleverantören används uteslutande för tillhandahållande av tjänster, optimering av tjänster och utveckling av tjänster. Förutom den tjänstespecifika data som beskrivs ovan överförs den metadata som krävs för att tillhandahålla tjänsten: tidsstämpel, information om vilka programvaruversioner som används, vilka kart- eller kartpanelversioner som används. Tjänsten tillhandahålls av följande tjänsteleverantör: HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

11. Särskild information - Mycket detaljerad 3D-stadsvy

3D-stadsvyn visar tredimensionella byggnader i kartvyn. I detta syfte begär systemet de aktuella kartpanelerna (ID och version) som ska läsas in. För att göra detta behandlar vi följande data från ditt fordon: panelområdet där fordonet befinner sig. Data skickas i enlighet med principen om dataminimering. Enligt denna princip pseudonymiseras alla frågor från ditt fordon. Behörighetskontrollen sker pseudonymt. Varje körcykel skickas uppgifterna med en ny pseudonym (sessions-ID) till tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören får inte ditt namn eller ditt chassinummer (VIN). De uppgifter som överförs till tjänsteleverantören används uteslutande för tillhandahållande av tjänster, optimering av tjänster och utveckling av tjänster. Förutom den tjänstespecifika data som beskrivs ovan överförs den metadata som krävs för att tillhandahålla tjänsten: tidsstämpel, information om vilka programvaruversioner som används, vilka kart- eller kartpanelversioner som används. Tjänsten tillhandahålls av följande tjänsteleverantör: HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

12. Särskild information – Trafikinformation online

Trafikinformation online informerar dig om aktuella trafikhändelser och visar trafikflödet på kartan och längs rutten i ditt MMI-system eller myAudi-appen. I detta syfte skickar ditt fordon följande data till AUDI AG:s IT-system: fordonets aktuella position (vid användning i fordonet) eller den aktuella kartsektionen som ska visas (vid användning i myAudi-appen), den önskade destinationen och inställningarna för trafikinformation i ditt fordon. Data skickas i enlighet med principen om dataminimering. Enligt denna princip pseudonymiseras alla frågor från ditt fordon. Behörighetskontrollen sker pseudonymt. Varje körcykel skickas uppgifterna med en ny pseudonym (sessions-ID) till tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören får inte ditt namn eller ditt chassinummer (VIN). Förutom den tjänstespecifika data som beskrivs ovan överförs den metadata som krävs för att tillhandahålla tjänsten: tidsstämpel, information om vilka programvaruversioner som används, vilka kart- eller kartpanelversioner som används. Ovanstående data överförs till tjänsteleverantören för leverans: HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna. Tjänsteleverantören som tillhandahåller trafikinformation är TomTom Germany GmbH & Co. KG, Am Neuen Horizont 1, 31177 Harsum, Tyskland eller HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna. Under en körcykel tar denna tjänsteleverantör kontinuerligt emot positionsdata samt information från fordonssensorerna om fordonets hastighet, körriktning och metadata om sensordatans kvalitet. Denna data vidarebefordras kontinuerligt till tjänsteleverantören – vid behov via AUDI AG:s IT-system. Data skickas i enlighet med principen om dataminimering. Enligt denna princip pseudonymiseras alla frågor från ditt fordon. Behörighetskontrollen sker pseudonymt. Varje körcykel skickas uppgifterna med en ny pseudonym (sessions-ID) till tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören får inte ditt namn eller ditt chassinummer (VIN). Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR). I detta syfte kan ovanstående uppgifter överföras till tjänsteleverantören: Valtech Mobility GmbH, Birketweg 21, 80639 München, Tyskland.

13. Särskild information – Vägmärkesinformation online

Tjänsten Vägmärkesinformation online uppdaterar hastighetsgränserna som lagras i ditt MMI-system. För att göra detta skickar ditt fordon de identifierade vägmärkena, fordonets GPS-position före och under identifieringen tillsammans med tidsstämplar och information från fordonssensorerna om fordonets hastighet, körriktning och metadata om sensordatans kvalitet. Denna data vidarebefordras kontinuerligt till tjänsteleverantörerna – vid behov via AUDI AG:s IT-system. Data behandlas där. För kvalitetssäkring och kontroll av att vägmärkena identifierats korrekt är det nödvändigt att den överförda data lagras i upp till en vecka. Därefter raderas den överförda data automatiskt. Endast resultatet av behandlingen, dvs. vägmärken med position och tidpunkten för senaste identifiering, är sparade tills de skrivs över av nya identifieringar. En referens till din pseudonym (sessions-ID) lagras då inte längre. Tjänsteleverantörerna för tjänsten Vägmärkesinformation online är: e.solutions GmbH, Despag-Strasse 4a, 85055 Ingolstadt; HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna. För att leverera informationen till ditt fordon överförs datan till tjänsteleverantören HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna med session-ID eller utan koppling till dig eller ditt fordon (utan sessions-ID). För att söka efter vägmärken online skickar ditt fordon också med jämna mellanrum de valda relevanta kartpanelerna (paneler längs rutten och runt den aktuella fordonspositionen) till tjänsteleverantörens IT-system. Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

14. Särskild information – Trafikljusinformation online

Tjänsten Trafikljusinformation online visar information om kommande trafikljus i form av en hastighetsrekommendation för att passera nästa trafikljus när det är grönt eller, om detta inte är möjligt, en väntetid vid nästa trafikljus. För att göra detta skickar ditt fordon den aktuella fordonspositionen (platsdata/GPS-position) för att söka efter relevanta korsningar i närheten samt korsningsdata efter att ha passerat en korsning med ett anslutet trafikljus till AUDI AG:s IT-system. Förutom information om plats och tidpunkt innehåller korsningsdata också information om korsningen och annan tjänstespecifik information utan personlig koppling.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom behandlar vi ovanstående personuppgifter i syfte att kvalitetssäkra och kontrollera att växlingsprognoserna för ett trafikljus är korrekta samt för att skapa anonymiserade och aggregerade utvärderingar och lagra ovanstående uppgifter i upp till 12 månader för våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).
Tjänsteleverantören för tjänsten Trafikljusinformation online är: Valtech Mobility GmbH, Birketweg 21, 80639 München. Följande tjänsteleverantörer har anlitats för utveckling och kvalitetssäkring av den information som skickas till ditt fordon: PSW Automotive Engineering GmbH, Carl-Benz-Ring 7, 85080 Gaimersheim and CARIAD SE, In-Campus Allee 22, 85053 Ingolstadt.

15. Särskild information – Varningsinformation

Den lokala varningsinformationstjänsten visar dig farliga platser som t.ex. hala vägar, haverier, olyckor, nedsatt sikt.
I detta syfte skickar ditt fordon ibland information om vägens skick och, beroende på händelse, typen av farlig plats samt tillhörande tid och GPS-position, fordonets körhastighet och körriktning och annan information om fordonets status (t.ex. ljusstatus) samt miljöförhållanden (t.ex. utetemperatur).
Dessa data överförs från ditt fordon till AUDI AG:s IT-system. De lagras inte där utan vidarebefordras direkt till tjänsteleverantören.
Tjänsteleverantören för den lokala varningsinformationstjänsten är: e.solutions GmbH, Despag-Strasse 4a, 85055 Ingolstadt och NIRA Dynamics AB, Wallenbergs gata 4, 58330 Linköping, Sverige. Tjänsteleverantören HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven har anlitats för att leverera informationen till ditt fordon.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

16. Särskild information – Onlinenyheter

För att kunna använda tjänsten loggar du in genom att ange dina inloggningsuppgifter för myAudi i fordonet (användarnamn (e-postadress) och lösenord)).
Om du sparar dina myAudi-inloggningsuppgifter permanent i fordonet kan du loggas in automatiskt när du använder tjänsten i framtiden beroende på fordonet, dvs. utan ny inloggning. Förutsättningen för detta är att det finns en onlineanslutning (t.ex. via din mobiltelefon, plug-in-SIM eller fast SIM). Observera att den personliga tjänsten också är tillgänglig för tredje part om du inte har loggat ut från systemet eller om du låter dem använda din mobiltelefon (och din myAudi-PIN-kod, om du har skapat en) eller om de också kan använda det plugin-SIM-kort som är registrerat på dig.
Denna onlinetjänst är en personlig tjänst, dvs. att registrera och skapa ett separat och individuellt myAudi-konto är en förutsättning för att använda tjänsten. Med ditt myAudi-konto kan du konfigurera tjänsten och överföra viss data och visst innehåll för funktionerna hos dina Audi connect-tjänster (via din mobiltelefonanslutning eller internetanslutning) till ditt fordon, samt tillåta överföring av specifik fordonsdata från fordonet till oss eller till tjänsteleverantören enligt nedanstående beskrivning.

Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier
från ditt fordon:
Tidpunkten för åtkomst till tjänsten och typen av begäran som skickas via MMI, chassinumret (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare) och ditt myAudi-användar-ID.
Vi behandlar ovanstående data för tillhandahållandet av tjänsten för att överföra data som lagras på ditt myAudi-konto för att erbjuda funktionen onlinenyheter till ditt fordon (t.ex. RSS-flöden som du har sparat i myAudi) (artikel 6.1.1.b GDPR). Tidpunkten för tillgång till tjänsten och chassinummer lagras också under en kort tid för felanalys.
Inom ramen för Audi connect möjliggör AUDI AG endast användning av kommunikations- eller informationstjänsten i fordonet som du redan har fått tillgång till för onlinenyheter (”tjänsteleverantör”). Följaktligen kommer vi att vidarebefordra dina angivna identifieringsuppgifter (användarnamn och lösenord) till tjänsteleverantören för begäran så att tjänsteleverantören kan ge dig tillgång till tjänsten och göra tjänsten tillgänglig inom connect-tjänsteportföljen. Nödvändiga data för identifiering och anslutning behandlas, används för att tillhandahålla tjänster och för att tjänsterna ska fungera korrekt i enlighet med gällande lagkrav. Dina identifieringsuppgifter kommer att lagras hos AUDI AG för användning av den personliga informationstjänsten så att du inte behöver logga in separat för varje enskild användning. För ytterligare databehandling i samband med användningen av tjänsten gäller de användarvillkor som redan avtalats mellan dig och tjänsteleverantören eller deras tillhörande integritetsmeddelanden. Aktuell information om tjänsteleverantören (särskilt när det gäller den juridiska informationen, eventuella användarvillkor som kan gälla för tjänsterna och eventuell databehandling som utförs av tjänsteleverantören) hittar du på tjänsteleverantörens webbplats:
Nyheter: www.afp.com, www.tagesschau.de, www.partner.dw.com och andra RSS-flödesleverantörer som lagts till av användaren.
Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR). I detta syfte kan ovanstående uppgifter överföras till tjänsteleverantören: Valtech Mobility GmbH, Birketweg 21, 80639 München, Tyskland.

17. Särskild information – Onlineradio

Tjänsten Onlineradio visar dig en uppdaterad lista över de radiokanaler som finns tillgängliga i fordonet där du befinner dig samt information från radiokanaler på den aktuella spellistan.
Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), aktuellt land, systemspråk, marknad, programvaruversion samt fordonets aktuella position (platsdata).
Ovanstående data överförs via vår tjänsteleverantör e.solutions GmbH
Despag-Strasse 4a. 85055 Ingolstadt utan ditt chassinummer till vår innehållsleverantör eller, vid sökning i närheten, direkt till vår innehållsleverantör radio.de GmbH Mühlenkamp 59, 22303 Hamburg, Tyskland, för att tillhandahålla kanallistan och spellistan (artikel 6.1.1.b GDPR) samt för optimering och vidareutveckling av tjänsten i syfte att uppfylla leverantörens legitima intressen av optimering

18. Särskild information – Hybridradio

Tjänsten Hybridradio lägger till aktuella kanallogotyper och möjligheten att söka efter onlinekanaler för listorna över mottagbara radiokanaler som genereras i fordonet.
Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt
och kopplas till en specifik ägare), radiostationer som kan spelas just nu, aktuellt land, systemspråk, programvaruversion. Baserat på detta levererar vi informationen till ditt fordon för att tillhandahålla funktionaliteten för kanalsökning online och aktuella kanallogotyper.
Ovanstående data skickas till vår tjänsteleverantör e.solutions GmbH
Despag-Strasse 4a. 85055 Ingolstadt utan ditt chassinummer och behandlas av leverantören för tillhandahållande av tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Data behandlas även för optimering och vidareutveckling av tjänsten för att skydda leverantörens legitima intressen av optimering och vidareutveckling av sina egna tjänster (artikel 6.1.1.f GDPR).

19. Särskild information – Amazon Music/Apple Music

Inom ramen för Audi connect möjliggör AUDI AG endast användning av ljudströmningstjänsten i fordonet som du redan har fått tillgång till separat (för närvarande: Amazon Music, Apple Music). Detta kräver att du först registrerar dig hos leverantören av ljudströmningstjänsten. En icke-personlig token som tillhandahålls av tjänsteleverantören överförs för användning i fordonet. Denna token kommer att lagras för användning av tjänsten i fordonet så att du inte behöver logga in separat för varje enskild användning.
Tjänsteleverantörens respektive villkor och meddelanden (t.ex. användarvillkor, integritetsmeddelanden) gäller för all vidare databehandling inom ramen för användning av tjänsten.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

20. Särskild information – Twitter

För att kunna använda tjänsten loggar du in genom att ange dina inloggningsuppgifter för myAudi i fordonet (användarnamn (e-postadress) och lösenord)). Om du sparar dina myAudi-inloggningsuppgifter permanent i fordonet kan du, beroende på fordon, loggas in automatiskt när du använder tjänsten i framtiden, dvs. utan ny inloggning. Förutsättningen för detta är att du har med dig din mobiltelefon som är sparad i myAudi eller använder ett plug-in-SIM-kort. Observera att den personliga tjänsten också är tillgänglig för tredje part om du inte har loggat ut från systemet eller om du låter dem använda din mobiltelefon (och din myAudi-PIN-kod, om du har skapat en) eller om de också kan använda det plugin-SIM-kort som är registrerat på dig.
Audi connect-tjänsten för Twitter är en personlig tjänst, dvs. att registrera och skapa ett separat och individuellt myAudi-konto är en förutsättning för att använda tjänsten. Med ditt myAudi-konto kan du konfigurera tjänsten och överföra viss data och visst innehåll för funktionerna hos dina Audi connect-tjänster (via din mobiltelefonanslutning) till ditt fordon, samt tillåta överföring av specifik fordonsdata från fordonet till oss eller till tjänsteleverantören enligt nedanstående beskrivning.
Som del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: tidpunkten för åtkomst till tjänsten och typen av begäran som skickas via MMI, chassinumret (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare) och ditt myAudi-användar-ID och platsinformation för underfunktioner till tjänsten.
Dessa uppgifter används endast för att möjliggöra åtkomst till och användning av tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Du kan föra över data som lagras på ditt myAudi-konto till ditt fordon för Twitter-funktionerna (t.ex. textmoduler för personliga meddelanden eller mallar som du har skapat i myAudi) och tillåta överföring av vissa typer av fordonsdata från fordonet (t.ex. personliga statusmeddelanden etc.). Tidpunkten för tillgång till tjänsten och chassinummer lagras också under en kort tid för felanalys.
Inom ramen för Audi connect möjliggör AUDI AG endast användning av kommunikations- eller informationstjänsten i fordonet som du redan har fått tillgång till via Twitter. Följaktligen kommer vi att vidarebefordra dina angivna identifieringsuppgifter (användarnamn och lösenord) till tjänsteleverantören för begäran så att tjänsteleverantören kan ge dig tillgång till tjänsten och göra tjänsten tillgänglig inom connect-tjänsteportföljen. Nödvändiga data för identifiering och anslutning behandlas och används för att tillhandahålla tjänster och för att tjänsterna ska fungera korrekt i enlighet med gällande lagkrav (artikel 6.1.1.b GDPR). Dina identifieringsuppgifter kommer att lagras hos AUDI AG för användning av den personliga informationstjänsten så att du inte behöver logga in separat för varje enskild användning.
För ytterligare databehandling i samband med användningen av tjänsten gäller de användarvillkor som redan avtalats mellan dig och tjänsteleverantören eller deras tillhörande integritetsmeddelanden.
Aktuell information om tjänsteleverantören (särskilt när det gäller den juridiska informationen, eventuella användarvillkor som kan gälla för tjänsterna och eventuell databehandling som utförs av tjänsteleverantören) hittar du på tjänsteleverantörens webbplats: Twitter: Twitter Inc., 1355 Market St., Ste. 900, San Francisco, CA 94103;
Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

21. Särskild information – Röstigenkänning online, Röstuppspelning online

Som en del av tjänsterna behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: tid för åtkomst till tjänsten och röstdata eller talad text från användaren för röstigenkänning, språkinställningar, den identifierade söktermen och den aktuella fordonspositionen (platsdata) när du anger en destination, pseudonymiserat ID för att tekniskt koppla till din begäran. För att använda tjänsterna måste du explicit aktivera dem med tillhörande röstkommando eller via fordonsmenyn. Röstdata eller texter konverteras till ett ljud- eller text-/dataformat av vår tjänsteleverantör och resultaten skickas tillbaka till fordonet.
Ovanstående data behandlas för att tillhandahålla tjänsten, för att konvertera talat ljud till text eller data och returnera dem till fordonet eller för att konvertera text till ljud och läsa upp för användaren i fordonet eller för röstdata baserat på det samtycke du har lämnat i fordonet (artikel 6.1.1. GDPR).
I den utsträckning det är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten skickas ovanstående personuppgifter via vår tjänsteleverantör e.Solutions GmbH, Despag-Strasse 4a, 85055 Ingolstadt till leverantören av röstigenkänning Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412 EX Heerlen, Nederländerna eller för destinationer (adresser, intressepunkter, ... ) till HERE Global B.V., Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna eller till Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas för utveckling och optimering enligt våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

22. Särskild information – Röstigenkänning online med Amazon Alexa

Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller kategorier av data från ditt fordon: tidpunkten för åtkomst till tjänsten och talad språkdata från användaren, språkinställningar, token från leverantören av röstassistenten som du har anslutit till.
Ovanstående uppgifter behandlas för att tillhandahålla tjänsten efter uttrycklig aktivering (artikel 6.1.1.b i GDPR).
I den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten kommer ovanstående personuppgifter att överföras till den leverantör du har anslutit via vår tjänsteleverantör e.Solutions GmbH, Despag-Strasse 4a, 85055 Ingolstadt. Vi erbjuder dig för närvarande möjligheten att ansluta Amazon Alexa (förutsättningar kan variera lokalt). Inom ramen för Audi connect möjliggör AUDI AG endast användning av kommunikations- eller informationstjänsten (för närvarande: Amazon Alexa) i fordonet som du redan har fått tillgång till separat från en röstassistent. Detta kräver att du först registrerar dig hos leverantören av röstassistenten. För att använda den i fordonet skickar du oss en token från röstassistenten. Denna token kommer att lagras i fordonet för användning av den personliga informationstjänsten så att du inte behöver logga in separat för varje enskild användning.
För ytterligare databehandling i samband med användningen av tjänsten gäller de användarvillkor som redan avtalats mellan dig och leverantören av röstassistenten eller deras tillhörande integritetsmeddelanden.
Aktuell information om Amazon Alexa (särskilt när det gäller den juridiska informationen, eventuella användarvillkor som kan gälla för tjänsterna och eventuell databehandling som utförs av Amazon Alexa) hittar du på leverantörens webbplats:
Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

23. Särskild information – Smartphone-gränssnitt

Utöver avsnittet ”Smartphone-integrering, t.ex. Android Auto eller Apple CarPlay” skickar ditt fordon data till din mobiltelefon som är ansluten via smartphone-gränssnittet. Detta inkluderar följande data: styrvinkel, lampor på/av, hastighet, GPS-signal, ESP-sensorer. Vilken data som faktiskt skickas beror på vilken funktion du använder.

Dessutom överför din mobiltelefon data som du aktivt har aktiverat på enheten till ditt fordon när anslutningen mellan fordonet och enheten upprättas. Detta inkluderar följande data: namn och Bluetooth- och Wi-Fi-adress för den anslutna mobiltelefonen, samtalslistor, musiktitlar, spellistor, innehåll på skärmen på din mobiltelefon.
Namnet på din slutenhet lagras lokalt i fordonet för att kunna identifiera olika enheter, och du kan när som helst radera det från fordonet. Övriga data överförs under en aktiv anslutning, men sparas inte.
Ingen data skickas till AUDI AG:s IT-system i detta fall.
AUDI AG möjliggör endast användning av kommunikations- eller informationstjänsten som du använder via mobiltelefonen i fordonet. Följaktligen skickar fordonet nödvändiga data till den anslutna slutenheten. För ytterligare databehandling, särskilt vidarebefordran av data till en tjänsteleverantör i samband med användningen av tjänsten, gäller de användarvillkor som avtalats mellan dig och tjänsteleverantören eller deras tillhörande integritetsmeddelanden och du bör se dessa för mer information.

24. Särskild information – Wi-Fi-hotspot

Du kan konfigurera en Wi-Fi-hotspot för ditt fordon med din mobiltelefon i ditt fordon.
Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: MAC-adress och namn på slutenheten som används. Dessa data lagras i fordonet så att du snabbare kan ansluta din slutenhet igen. Wi-Fi-hotspoten kan använda datapakettjänsten. Information om denna tjänst hittar du i myAudi.
Vi behandlar ovanstående data för att tillhandahålla tjänsten så att du kan använda funktionen Wi-Fi-hotspot (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

25. Särskild information – Användarprofiler

Audi connect-tjänsten Användarprofiler är en personlig tjänst, dvs. att registrera och skapa ett separat och individuellt myAudi-konto är en förutsättning för att använda tjänsten som tillhandahålls av Audi connect. När en användare har loggat in i fordonet med sitt myAudi-konto möjliggör personalisering automatisk inställning av de senast valda personliga inställningarna för fordonets komfort- och infotainmentfunktioner.

Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt myAudi-konto: pseudonym, profilbild (foto) och infotainmentinställningar.

Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare).

För komfortinställningarna behandlar vi beroende på respektive utrustning, t.ex.
- inställningar för sätes- och rattposition
- inställningar för fjädring och klimatanläggning
- förarassistans- och förarinformationssystem
- inställningar för instrumentpanelen och infotainmentsystem
- individuella inställningar som t.ex. innerbelysning.

När det gäller data du själv har lagt in i infotainmentfunktioner behandlar vi beroende på respektive utrustning, t.ex.
- multimediedata som t.ex. musik, filmer eller foton för visning i ett integrerat multimediasystem
- adressboksdata för användning tillsammans med en integrerad handsfree-enhet eller ett integrerat navigationssystem
- angivna navigationsdestinationer
- uppgifter om användning av internettjänster.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dina personliga inställningar för komfort- och infotainmentfunktioner lagras för ditt personliga myAudi-konto i AUDI AG:s IT-system. Om du loggar in i något fordon med dina myAudi-inloggningsuppgifter kommer dina personliga inställningar att ställas in automatiskt beroende på fordonets utrustning. Ditt användningsbeteende analyseras inte.
Om ditt myAudi-konto raderas, raderas även ovanstående data från AUDI AG:s IT-system.
Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

III. Särskild information – Audi connect fjärrkontroll

1. Särskild information – Fordonsstatus

Med tjänsten för fordonsstatusrapport kan du se olika fordonsdata via myAudi eller din mobila slutenhet. Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare) samt aktuell status för dörrarna (låsstatus) och status för fönster, luckor och, om tillämpligt, sufflett/sollucka, spoilerstatus, bränsle- och oljenivå (ok/inte ok), körsträcka, total räckvidd eller individuell räckvidd, parkeringsljusstatus, aktuella varningsmeddelanden, parkeringsbromsstatus, batteriladdningsnivå för e-tron-fordon samt AdBlue-värden för dieselfordon.

Motsvarande data skickas direkt till våra IT-system via appen när du startar eller stänger av fordonet, låser och låser upp, öppnar eller stänger dörrar samt när du når det kritiska laddningstillståndet för 12V-batteriet eller på din begäran via myAudi eller din mobila slutenhet, och finns därefter tillgängligt att hämta via appen och myAudi. Dessutom skickar ditt fordon fordonspositionen när fordonet stängs av. Fordonets status syns för alla auktoriserade myAudi-användare som har aktiverats av huvudanvändaren för detta fordon.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för tillhandahållande av tjänsten så att du och de auktoriserade myAudi-användarna ska kunna hämta informationen i myAudi (artikel 6.1.1.b GDPR). Endast den senaste dataposten som skickats från fordonet lagras för visning och skrivs över när en ny datapost skickas.
Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

2. Särskild information – Kördata (e-tron)

Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: ruttens längd, förbrukning (bränsleförbrukning, elförbrukning, sekundär förbrukning, t.ex. olja), total körsträcka i början och slutet av resan, medelhastighet, restid. Beroende på modell eller fordonets utrustning kan det vara så att inte alla listade data överförs från ditt fordon.
Efter avslutad resa överförs data för visning i myAudi eller på en smartphone. Den överförda datan kan när som helst hämtas via myAudi eller med en smartphone.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten för att visa dig information om dina senaste resor i myAudi eller på en smartphone (artikel 6.1.1.b GDPR). Ovanstående uppgifter är tillgängliga tills de raderas av dig. Du kan radera data i myAudi eller med en smartphone.

Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

3. Särskild information – Fjärrstyrd laddning

Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), information och status för laddningsprocessen (t.ex. laddningstid, laddningstillstånd), egenskaper för laddningen (t.ex. ström, energimängd, laddningseffekt), vald avresetid, återstående laddningstid, användarens eget strömbehov, motortyp, räckvidd. Beroende på ditt fordon kanske vi inte behandlar alla uppgifter som anges ovan.
Vi behandlar även de laddtimers och avresetider du har konfigurerat i myAudi.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten, för att visa information om din laddningsprocess i myAudi och för att programmera och styra laddningsprocessen via myAudi samt för att optimera laddningsprocessen enligt dina sparade önskemål i myAudi och MMI (artikel 6.1.1.b GDPR).
Vi sparar dina laddningsinställningar tills du ändrar dem eller kopplar bort fordonet från ditt myAudi-konto. Informationen om laddningen skrivs över varje gång en ny datapost skickas, så att vi bara lagrar den aktuella statusen.
Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

4. Särskild information – Fjärrstyrd parkeringsvärmare

Audi connect-tjänsten för fjärrstyrd parkeringsvärmare är en personlig tjänst, dvs. att registrera och skapa ett separat och individuellt myAudi-konto är en förutsättning för att använda tjänsten. Med ditt myAudi-konto kan du konfigurera tjänsten, skapa ett schema för din parkeringsvärmare och överföra viss data och visst innehåll för funktionerna hos dina Audi connect-tjänster (via din mobiltelefonanslutning) till ditt fordon, samt tillåta överföring av viss fordonsdata från fordonet till oss (enligt nedanstående beskrivning).
Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en viss ägare), den planerade avresetiden du har angett, uppvärmningseffekten (avfrostning eller kupéuppvärmning), parkeringsvärmarens tillgänglighet (status tom tank, batteriet tomt, systemfel), aktuell status för klimatanläggningen (uppvärmning, ventilation, ej aktiv) och återstående drifttid med luftkonditionering igång. Data skickas från ditt fordon till AUDI AG:s IT-system med tidsstämpel när du ändrat en timer, status för klimatanläggningen (start, slut för en klimatregleringsprocess), återstående drifttid och/eller parkeringsvärmarens tillgänglighet.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten så att du kan fjärrstyra din parkeringsvärmare via appen (artikel 6.1.1.b GDPR).
Vi sparar inställningarna för dina timers tills du ändrar dem själv eller kopplar bort fordonet från ditt myAudi-konto. Klimatanläggningsinformationen från ditt fordon raderas varje gång en ny datapost skickas, så att vi bara lagrar den aktuella posten. De senaste 10 åtgärderna lagras för att uppfylla våra avtalsförpliktelser (artikel 6.1.1.b GDPR) och för våra legitima intressen att säkerställa säkerheten i systemet (artikel 6.1.1.f GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

5. Särskild information – Fjärrstyrd klimatanläggning (e-tron)

Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), aktuell status för fordonets klimatanläggning, parkeringsvärmarens tillgänglighet (status tom tank, batteriet tomt, systemfel). Vi behandlar också de timers för klimatanläggningen som du har sparat i myAudi, val av värmekälla samt specialinställningar för parkeringsvärmaren (t.ex. uppvärmning av glasytorna) och klimatkontroll av sätet. Om luftkonditioneringen är aktiv behandlas även den kvarvarande drifttiden. Data skickas från ditt fordon till AUDI AG:s IT-system med tidsstämpel när du ändrat en timer, status för klimatanläggningen (start, slut för en klimatregleringsprocess), återstående drifttid och/eller parkeringsvärmarens tillgänglighet.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten för att kommunicera med ditt fordon och göra det möjligt för dig att konfigurera och styra klimatanläggningen via smartphone eller myAudi och för att visa status för klimatanläggningen (artikel 6.1.1.b GDPR). Timers och inställningar som du har konfigurerat för klimatanläggningen sparas tills du ändrar dem. Klimatanläggningsinformationen från ditt fordon skrivs över när en ny datapost skickas, så att vi bara lagrar systemets aktuella status. Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

6. Särskild information – Fjärrstyrd låsning och upplåsning

Med den här tjänsten kan du låsa och låsa upp ditt fordon via din mobiltelefon. Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), den utförda åtgärden (låsa/låsa upp), status för fordonets dörrar och luckor samt tidsstämpel och ID för mobiltelefonen som användes.
Motsvarande data skickas direkt till AUDI AG när tjänsten utförs och kommer sedan att finnas tillgänglig på din smartphone via myAudi-appen och myAudi. Tjänsten kan avaktiveras av huvudanvändaren i myAudi-portalen.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten så att du kan låsa och låsa upp ditt fordon via appen (artikel 6.1.1.b GDPR). Vi loggar användningen av tjänsten och lagrar åtgärderna i upp till 5 år för systemsäkerhet, stöldförebyggande och spårning för uppfyllande av avtalet (artikel 6.1.1.b GDPR) och för våra legitima intressen att säkra tjänsten (artikel 6.1.1.f GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

7. Särskild information – Fjärrstyrt signalhorn och ljustuta

Med den här tjänsten kan du utlösa fordonets signalhorn och ljustuta via din mobiltelefon. Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), den utförda åtgärden, tidsstämpel och ID för mobiltelefonen som användes, fordonets aktuella position (platsdata) och din mobiltelefons position.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten så att du kan fjärrkontrollera signalhornet och ljustutan i ditt fordon via appen inom en viss radie runt fordonet (artikel 6.1.1.b GDPR). För att identifiera radien krävs fordonets och slutenhetens position.
Platsdata för din mobiltelefon raderas efter att åtgärden har utförts. Vi lagrar ovanstående personuppgifter för de senaste 10 åtgärderna (åtgärd och tid) för uppfyllande av avtalet (artikel 6.1.1.b GDPR) och för våra legitima intressen av att upprätthålla säkerheten i våra system (artikel 6.1.1.f GDPR) tills du kopplar bort fordonet från ditt myAudi-konto. Den äldsta dataposten med ovanstående data raderas varje gång en ny datapost skickas. Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

8. Särskild information – Push-meddelanden för stöldlarmet

Om ditt fordons stöldlarm löser ut kan du få information via ett push-meddelande i myAudi-appen. Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), registrerad händelse (utlösande händelse) och tidsstämpel. Dessutom skickar vi stöldlarmets aktuella status (så kallad aktiveringsstatus) till AUDI AG:s IT-system när statusen ändras, för att kunna validera larmhändelser.
Den senaste larmhändelsen visas för dig i din myAudi-app och en larmhistorik sparas på ditt myAudi-konto.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för tillhandahållande av tjänsten för att ge dig som huvudanvändare eller auktoriserad användare varningar via push-meddelande i myAudi-appen när larmsystemet i ditt fordon löser ut (artikel 6.1.1.b GDPR). Du kan se och ta bort den senaste larmhändelsen via ditt myAudi-konto. Vi sparar uppgifterna kopplat till ditt myAudi-konto tills du raderar dem eller kopplar bort fordonet från ditt myAudi-konto. I vilket fall som helst raderas en larmhändelse efter att 30 dagar har gått sedan händelsen registrerades. Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

IV. Särskild information – Audi connect nödsamtal & service

1. Särskild information – lagstadgade nödsamtal

I händelse av en manuell eller automatisk utlösning av nödsamtalssystemet som krävs enligt lag (eCall) skickar ditt fordon en datapost med den minsta mängden data som krävs enligt lag och upprättar ett röstsamtal till en larmcentral. Dataposten innehåller följande uppgifter: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), fordonstyp (bil eller lätt nyttofordon), typ av motor (bensin/diesel/CNG/LPG/el/vätgas), fordonets aktuella position (plats och tid) samt de sista 3 platserna fordonet registrerats och körriktning, antal passagerare, tidsstämpel, utlösningstyp (manuell, automatisk).
Data genereras när systemet löser ut och sparas lokalt under hela nödsamtalet och upp till 1 timme efter nödsamtalet.
När nödsamtalssystemet löser ut skickar ditt fordon ovanstående uppgifter direkt till de relevanta larmcentralerna som utsetts för att vara de första som tar emot och behandlar eCall-samtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112 av de relevanta myndigheterna i det land där du befinner dig.
Ovanstående personuppgifter behandlas baserat på en rättslig skyldighet att tillhandahålla nödsamtalsfunktionen (artikel 6.1.1.c GDPR).
Tjänsten är automatiskt aktiverad som standard och kan inte avaktiveras. Detta säkerställer att ditt fordon inte kan spåras under normal drift med denna tjänst, dvs ingen elektronisk spårning kan ske.
Se instruktionsboken för ditt fordon för mer information om databehandling inom ramen för det lagstadgade nödsamtalet. Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

2. Särskild information – Audi connect nödsamtal

Den privata nödsamtalstjänsten är ett nödsamtal som kan utlösas antingen automatiskt genom sensorer i fordonet aktiveras eller manuellt (genom att trycka på en knapp) av fordonets passagerare.
Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), kontroll (information om huruvida nödsamtalet initierades manuellt eller automatiskt, fordonets aktuella position (plats och tid), fordonstyp, typ av energilagring i fordonet (t.ex. bensin, diesel, naturgas osv.), tidpunkt för nödsituationen, antal passagerare i fordonet, språkinställning, krockintensitet (vid mätpunkterna, fram, till vänster, till höger och bak eller, i tillämpliga fall, om bilen rullar), sätesbeläggning för passagerarsäten och dörrstatus. Fordonets position före och efter nödsituationen lagras också i fordonet. Den senaste fordonspositionen innan fordonet senast stängdes av lagras kontinuerligt i fordonet, även i avsaknad av nödsamtalshändelser, så att åtminstone den senast registrerade platsen är känd även om den aktuella positionen inte kan identifieras och överföras till larmcentralen vid en olycka.
När nödsamtalet löser ut skickar fordonet ovanstående data till vårt callcenter, Bosch Service Solutions GmbH, Lahnstrasse 34-40, 60326 Frankfurt am Main. Detta upprättar en ljudförbindelse mellan passagerarna i fordonet och närmaste räddningscentral (polis, kontrollcenter, trafikinspektion) och vidarebefordrar de uppgifter som krävs för räddning.
Ovanstående uppgifter överförs inte till oss för behandling av nödsamtalet, utan skickas direkt till callcentret. I vissa fordonsmodeller loggas de enskilda nödsamtalen i ett ringminne (begränsat till data som dokumenterar att ett nödsamtal har ägt rum – inte innehållet i nödsamtalet) och skrivs kontinuerligt över. Callcentret registrerar nödsamtalet (röstsamtal) och sparar inspelningen av den som ringer (för att möjliggöra eventuella frågor/återuppringning till fordonet) i 24 timmar. Övriga data kopplat till nödsamtalet lagras under en period av 10 år. Ovanstående personuppgifter behandlas för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR).
Tjänsten är automatiskt aktiverad som standard och kan inte avaktiveras. Detta säkerställer att ditt fordon inte kan spåras under normal drift med denna tjänst, dvs ingen elektronisk spårning kan ske.
Se informationen om denna tjänst för information om databehandling inom ramen för det lagstadgade nödsamtalet. Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

3. Information – Vägassistans online

I händelse av haveri kan du använda en samtalsknapp i fordonet för att upprätta ett samtal till ett callcenter och begära vägassistans.
Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), tidsstämpeln för datainsamlingen, fordonets status och diagnosdata, särskilt körsträcka, oljenivå, ren dieseldata (antal motorstarter och återstående körsträcka), återstående körsträcka och tid till nästa serviceintervall, aktiva varningslampor/meddelanden i kombiinstrumentet, numret på en felhändelse (inklusive tidsstämpel och körsträcka när felet registrerades), bränslenivå, händelseminne för varningslampor/meddelanden, batteriladdningsstatus, information om ifall föraren initierade vägassistanssamtalet med samtalsknappen eller initierade ett vägassistanssamtal som erbjöds av systemet, HMI-språkinställning, platsdata och körriktning, bältesstatus, kraschens allvarlighetsgrad, kollisionsområde, återstående räckvidd och SIM-kortsdata.
Tjänsten är automatiskt aktiverad som standard och kan inte avaktiveras. I princip säkerställs dock att ditt fordon inte kan spåras under normal drift med denna tjänst, dvs ingen elektronisk spårning kan ske. Vägassistanssamtalet kan avbrytas när som helst.
Ditt fordon skickar ovanstående data när du upprättar ett vägassistanssamtal online och bekräftar överföringen av data från fordonet. Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten för att kunna assistera dig så snabbt som möjligt i händelse av ett haveri (artikel 6.1.1.b i GDPR).
Om det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten skickas ovanstående uppgifter och ditt samtal till ett callcenter (Audi Interaction GmbH, Zeppelinstrasse 48, 14471 Potsdam) som anlitas av oss för att hantera vägassistanssamtalet – men endast den minsta mängden information som krävs för att snabbt hantera nödsamtal. Medarbetaren på callcentret får information baserat på de skickade uppgifterna så att de kan hjälpa till så snabbt som möjligt. Vid behov överförs uppgifterna muntligen till tredje part, som t.ex. bogseringsföretag, i den utsträckning som krävs för vägassistans.
Av dokumentationsskäl sparar callcentret endast samtalets längd, körsträcka och fordonets chassinummer efter att vägassistanssamtalet har slutförts. Alla andra uppgifter raderas omedelbart inom 24 timmar. Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

4. Särskild information – Audi tidsbokning online

Audi connect-tjänsten för tidsbokning är en personlig tjänst, dvs. att registrera och skapa ett separat och individuellt myAudi-konto är en förutsättning för att använda tjänsten. Med ditt myAudi-konto kan du konfigurera tjänsten och överföra viss data och visst innehåll för funktionerna hos dina Audi connect-tjänster (via din mobiltelefonanslutning) till ditt fordon, samt tillåta överföring av viss fordonsdata från fordonet till oss (enligt nedanstående beskrivning).

Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier som du anger i myAudi: vald Audi-servicepartner, kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-post, önskad kommunikationskanal).

Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), tidsstämpeln för datainsamlingen, fordonets status och diagnosdata, särskilt körsträcka, oljenivå, ren dieseldata (antal motorstarter och återstående körsträcka), återstående körsträcka och tid till nästa service, aktiva varningslampor/meddelanden i kombiinstrumentet, numret på en felhändelse (inklusive tidsstämpel och körsträcka när felet registrerades), bränslenivå, händelseminne för varningslampor/meddelanden och batteriladdningsnivå.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten för att proaktivt boka en servicetid från fordonet när ett serviceintervall är planerat. När användaren aktiverat funktionaliteten och ett serviceintervall är planerat skickar fordonet fordonsstatus och diagnostikdata samt de kontaktuppgifter som användaren har sparat i sitt myAudi-konto till den Audi-servicepartner som användaren har sparat i sitt myAudi-konto. Audi-servicepartnern kontaktar sedan användaren via telefon eller e-post för att planera in servicetiden. Ovanstående data som överförs används för säkerhet i planeringen, dvs. servicepartnern kan uppskatta mängden arbete som krävs för underhållet eller reparationen, beställa reservdelar i god tid, reservera ett ersättningsfordon etc. Din valda servicepartner behandlar uppgifterna för att förbereda inför mötet, ta kontakt och utföra den enskilda tjänsten.
De uppgifter som är relevanta för Audis tidsbokning online lagras i 3 månader så att en tidsbokning kan ske inom denna period.
Tjänsten aktiveras först efter att användaren har angett sin profildata i myAudi och samtyckt till att använda tjänsten, och kan när som helst under perioden avaktiveras via myAudi-kontot.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

5. Särskild information – Stöldspårningssystem

Audi connect-stöldspårningssystemet är en personlig tjänst, dvs. att registrera och skapa ett separat och individuellt myAudi-konto är en förutsättning för att använda tjänsten. I ditt myAudi-konto kan huvudanvändaren konfigurera tjänsten och aktivera eller avaktivera den.
För att aktivera tjänsten behandlar vi följande uppgifter, som du tillhandahåller när du aktiverar tjänsten via ditt myAudi-konto: registrering: namn och kontaktuppgifter (adress, upp till tre mobilnummer) och information om fordonet (färg, karosstyp, registreringsskylt), fordonets chassinummer (med vilket ditt motorfordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare). Dessa uppgifter överförs till vår tjänsteleverantör Vodafone Automotive Telematics SA, Via S. Franscini 10, 6850 Mendrisio, Schweiz eller till en lokal tjänsteleverantör som fått i uppdrag av tjänsteleverantören att skapa registreringen och aktiveringen.
Om fordonet identifierar manipulation skickar fordonet följande data eller datakategorier till oss och tjänsteleverantören: manipulationshändelse, aktuell fordonsposition (platsdata – plats och tid), data om fordonsstatus (körsträcka, batterispänning, hastighet, tanknivå, tid från fordonet, tändningsstatus, motorstatus). Fordonet skickar sedan regelbundet den aktuella fordonspositionen.
Dessa uppgifter överförs till vår tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören kontaktar sedan huvudanvändaren på den sparade kontaktinformationen för att vidarebefordra larmet.
Med huvudanvändarens samtycke och efter att en stöld har bekräftats eller anmälts av huvudanvändaren överför tjänsteleverantören den senast kända fordonspositionen till den nationella säkerhetsmyndigheten eller utredande myndigheten.
Om huvudanvändaren rapporterar en stöld kan ovanstående data också aktivt hämtas från fordonet via tjänsteleverantören.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten för att identifiera manipuleringshändelser och för att möjliggöra lokalisering av ditt fordon i händelse av stöld (artikel 6.1.1.b GDPR). Den här tjänsten kan endast aktiveras eller avaktiveras av huvudanvändaren. Den stängs inte av när sekretessinställningarna är aktiverade. Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

6. Special Information – Online Car Care

Audi connect-tjänsten Online Car Care är en personlig tjänst, dvs. att registrera och skapa ett separat och individuellt myAudi-konto är en förutsättning för att använda tjänsten. Online Car Care aktiveras som en del av den primära användarregistreringen. Som huvudanvändare kan du aktivera eller avaktivera tjänsten i ditt myAudi-konto.

Tjänsten omfattar följande funktioner:
- Avvikelseassistent (svärmfunktion): En 4-stegsfunktion som använder fordonsdata online från fordonsflottan för att övervaka fordonets status. Funktionalitet:
1. Händelseövervakning: Fordonets status övervakas online för att upptäcka ovanliga grupper av avvikelser inom vissa delar av fordonsflottan.
2. Analys: I nästa steg analyseras orsakerna till avvikelserna hos de drabbade fordonen.
3. Kundinformation: Om analysen avslöjar akuta defekter i ett fordon som kräver ett verkstadsbesök informeras kunden i fordonet och i myAudi och kan bekvämt kontakta servicepartnern via Audis tjänst för tidsbokning online.
4. Prognos: Vissa avvikelser kan förutsägas, dvs. baserat på fordonsdata är det uppenbart att en avvikelse kommer att inträffa i framtiden. Kunden informeras om detta i fordonet och i myAudi och kan bekvämt kontakta servicepartnern via Audis tjänst för tidsbokning online.
- Meddelandeassistent: spegling av den aktuella statusen för fordonets varningslampor i myAudi.
Display: ytterligare visning av relevant förarinformation och indikeringslampor från kombiinstrumentet i myAudi-appen och portalen.
Påminnelsefunktion: Om en kritisk varningslampa är tänd i fordonet under en längre tid eller en längre sträcka får kunden en påminnelse om detta via e-post.
- Fältåtgärdsassistent: En funktion som kontrollerar fältåtgärder individuellt för varje fordon och visar dem på alla kundens frontend-gränssnitt:
Behovsbaserad kontroll av fältåtgärder: Genom att samla in fordonsdata online är det möjligt för vissa fältåtgärder att i förväg kontrollera om kundens fordon berörs av en fältåtgärd. Kunden informeras alltså endast om de fältåtgärder som fordonet behöver. På så sätt undviks onödiga verkstadsbesök för kunden.
Kundinformation: Om ett fordon berörs av en fältåtgärd informeras kunden om detta i fordonet och i myAudi och kan bekvämt kontakta servicepartnern via Audis tjänst för tidsbokning online.

För att tillhandahålla tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon och gör informationen tillgänglig i myAudi och i fordonet:

fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en viss ägare), tidsstämpeln och körsträckan vid tidpunkten för datainsamling samt vissa andra driftsdata för fordonet.
- Detta omfattar driftdata som indikerar en kommande reparation: information om fordonsstatus, miljöförhållanden, driftsstatus för systemkomponenter, systemstatusavvikelser som leder till en händelseminnespost i de interna fordonssystemen, systemens reaktioner i speciella körsituationer, högspänningsbatteriets laddningsnivå (i elfordon), uppskattad räckvidd. Data skickas i enlighet med principen om dataminimering, dvs. AUDI AG utvärderar all insamlad data för att beräkna prognoser (förutsägelser) för reparationer. Ditt fordon skickar dessa data med jämna mellanrum (i vissa fall varje gång fordonet används) eller när vissa villkor är uppfyllda (t.ex. ny post i händelseminnet, förändringar i miljö- eller driftsförhållanden etc.).
- Detta inkluderar även drifttillstånd för systemkomponenter som ger information om visning av indikeringslampor och förarinformation i fordonets kombiinstrument. Ditt fordon skickar dessa data till AUDI AG i början och slutet av en resa där en indikeringslampa eller förarinformation är aktiv eller dess status ändras.
- Drifttillstånd för systemkomponenter som ger information om de installerade styrenheternas programvaruversion. Denna data krävs för att översätta rå data som skickas från ditt fordon om upptäckta avvikelser från systemtillstånd till ett läsbart format.
- Drifttillstånd för systemkomponenter som krävs för produktövervakning av viktiga komponenter, t.ex. högspänningsbatteriets batterispänning.
- Drifttillstånd för systemkomponenter som krävs för att analysera specifika avvikelser från systemtillstånd, t.ex. motorvarvtal.
- Interna loggar för felanalys och felkorrigering.

Ditt fordon kan skicka ovanstående data när det sker en förändring i en driftsstatus som leder till en händelseminnespost i fordonet, eller så kan de skickas ut cykliskt, t.ex. var 500 – 1 000 km, när fordonet startas eller under laddning.

I AUDI AG:s IT-system kopplas dessa data samman med tekniska data från produktion och tidigare verkstadsbesök med hjälp av chassinumret för att kunna dra slutsatser om fordonsutrustning som växellåda, motormärkbokstäver etc. samt tillverkningsperiod, mjukvara och hårdvaruversioner. Om chassinumret inte är absolut nödvändigt för vidare analys ersätts det av en pseudonym, så att vi behandlar uppgifterna utan koppling till en specifik förare eller användare, men med koppling till ett specifikt fordon (via pseudonymen). En personlig referens återställs endast i motiverade undantagsfall, t.ex. för att möjliggöra återkallelseåtgärder eller om säkerhetsrelaterade avvikelser upptäcks.

Den här tjänsten kan endast aktiveras eller avaktiveras av huvudanvändaren.
Du har möjlighet att när som helst tillfälligt stänga av överföringen av vissa data från ditt fordon som en del av sekretessinställningarna, även om detta kan begränsa connect-tjänsternas funktionalitet.

Vi använder inte dessa uppgifter för att skapa profiler.
Förutom data från ditt fordon behandlar vi ditt namn och din e-postadress från myAudi uteslutande för att informera dig om ifall ditt fordon behöver repareras (så kallad ”prediktiv information” och fältåtgärder) och för att informera dig om viktiga indikeringslampor och förarinformation.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR)

V. Särskild information – Övriga connect-tjänster

1. Särskild information – Körjournal online

Tjänsten Körjournal online gör det möjligt att halvautomatiskt föra elektroniska körjournaler. Dessutom kan huvudanvändaren se olika fordonsdata via myAudi eller sin mobiltelefon. För att använda tjänsten måste användaren skapa ett myAudi-konto, vara registrerad som huvudanvändare och inställd som huvudanvändare i fordonet. Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), det användar-ID som är kopplat till myAudi-kontot och:

- När resan börjar: datum, tid, körsträcka, GPS-position, gatunamn, husnummer, stad, postnummer, land

- När resan slutar: datum, tid, körsträcka, GPS-position, gatunamn, husnummer, stad, postnummer, land, huvudanvändarens namn

Funktionen hämtar dessa uppgifter från navigationssystemet och använder dem för att generera en post i körjournalen. Vi behandlar också kategorin för posten i körjournalen som visas på fordonets display (företagsresa, pendling, privat resa, okategoriserad) och, om tillämpligt, affärsmässigt syfte och affärspartner. Om en mobiltelefon är ansluten till fordonet kan huvudanvändaren automatiskt överföra det affärsmässiga syftet och affärspartnern från smarttelefonens systemkalender till körjournalen via myAudi-appen och överföra informationen till våra IT-system. För att göra detta får myAudi-appen tillgång till huvudanvändarens kalender. Ämnet för den avtalade tiden hämtas ur kalendern från datafältet med det affärsmässiga syftet och organisatören för den avtalade tiden hämtas ur kalendern från datafältet med affärspartner. Motsvarande data kan sedan hämtas av huvudanvändaren via myAudi. Alla poster i körjournalen är tillgängliga för huvudanvändaren i myAudi för omkategorisering 7 dagar efter resans början. Poster i körjournalen som inte är helt kategoriserade kategoriseras automatiskt som privata resor efter 7 dagar. Vi lagrar dessa data tills huvudanvändaren tar bort dem via myAudi. Poster i körjournalen skickas inte längre från fordonet till våra IT-system om huvudanvändaren har tagit bort sitt myAudi-konto eller om en huvudanvändare inte längre är konfigurerad i fordonet. Huvudanvändaren kan exportera körjournalen som PDF via myAudi. För att göra detta behandlar vi de uppgifter som huvudanvändaren anger i myAudi. Dessa uppgifter inkluderar namn, bostadsort och fordonets registreringsnummer.

Ovanstående uppgifter kommer inte att överföras till oss om du aktiverar sekretessläget före resans slut.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten och för att tillhandahålla information för huvudanvändaren i fordonet och möjliggöra hämtning av information via myAudi (artikel 6.1.1.b GDPR). Tjänsten tillhandahålls av tjänsteleverantören Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg.

Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

2. Särskild information – Loggsystem online (bruksanvisning)

Tjänsten Loggsystem online gör det möjligt att visa fordonsdokumentationen digitalt i MMI. Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare). Ditt chassinummer överförs till AUDI AG:s IT-system när funktionen startas och används för att tillhandahålla fordonsdokumentationen för din fordonsmodell.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

3. Särskild information – Audi connect-nyckel

Tjänsten Audi connect-nyckel är en personlig och säkerhetsrelevant tjänst. Den gör det möjligt för användaren att låsa upp, låsa och starta fordonet med en mobiltelefon. För att använda tjänsten krävs registrering i myAudi-portalen och verifiering som huvudanvändare. Dessutom måste användaren ladda ned myAudi-appen för att använda Audi connect-nyckeln.

För korrekt koppling av Audi connect-nyckeln till en användares mobiltelefon överför enheten följande data till AUDI AG:s IT-system för autentisering och auktorisering: Card Production Life Cycle-data (CPLC), typ av säkert element, enhetstyp, app- och operativsystemsversion samt Google Cloud Messaging-/Fire-based Cloud Messaging-token. Dessa uppgifter lagras i AUDI AG:s IT-system tillsammans med fordonets chassinummer (med vilket ditt motorfordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare) och den kopplade Audi connect-nyckeln för autentisering och verifiering av auktorisering tills slutenheten kopplas bort. Detta krävs för att enheten ska erkännas som en auktoriserad nyckel. AUDI AG använder sig av personuppgiftsbiträden som t.ex. leverantörer av hosting- och supporttjänster för att tillhandahålla tjänsten.

När en Audi connect-nyckel kopplas till en användare kopplas respektive fordon också till användaren och användaren kan se fordonet och fordonsutrustningen i myAudi-portalen eller myAudi-appen. Huvudanvändaren kan se vilka användare (e-postadress) med vilket nyckelnamn (som huvudanvändaren själv har tilldelat) som är kopplade till fordonet.

Vid användning av Audi connect-nyckeln, dvs. när användaren låser upp, startar och låser fordonet med mobiltelefonen, överförs data från mobiltelefonen till fordonet med hjälp av närfältskommunikation (NFC). Dessa uppgifter överförs inte till AUDI AG.

Vid användning av Audi connect-nyckeln överförs följande data till AUDI AG: s IT-system och loggas och lagras i syfte att övervaka och säkerställa säkerheten hos tjänsten för att uppfylla avtalet: Audi connect-nyckelns ID (om tillämpligt), den vanliga fjärrnyckelns ID (om tillämpligt), Audi connect-nyckelkortets ID (om tillämpligt), chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en viss ägare), nyckeltyp, nyckelkortets status, funktionsstatus, typ av ändring (t.ex. byte av fordonsnyckel vid start av fordonet, nyckelkort aktiverat/avaktiverat, funktion aktiverad/avaktiverad), tidpunkten för ändringen och körsträckan vid ändringen.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

4. Särskild information – Datapaket

Detta erbjudande gör det möjligt för alla användare att köpa datapaket från en mobiloperatörspartner till AUDI AG för användning med Wi-Fi-hotspoten och att använda dem i det kopplade fordonet. För detta krävs att en ägare till SIM-kortet registrerar sig hos mobiloperatören. AUDI AG kommer inte att överföra några personuppgifter till mobiloperatören om du inte har samtyckt till sådan användning eller överföring. Vi har ingen kontroll över mängden data som mobiloperatören samlar in i samband med köpet av datapaketet och din användning av erbjudandet. Insamling, behandling, överföring och användning av personuppgifter samt det avsedda syftet bestäms uteslutande av mobiloperatören. Se mobiloperatörens integritetspolicy för mer information, mobiloperatörens integritetspolicy och dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet

5. Särskild information – Functions on Demand

Funktionen ”Functions on Demand” gör det möjligt för användaren att permanent eller temporärt låsa upp ytterligare fordonsfunktioner.

Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), fordonsstatus, aktiveringsinformation och, om tillämpligt, löptiden för den köpta licensen. Vi behandlar dessa uppgifter endast i syfte att aktivera funktionen.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

VI. Särskild information – Produktsäkerhet, optimering och utveckling

1. Fordons- och produktsäkerhet

För (affärsmässigt och juridiskt nödvändig) produktövervakning behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon för att förbättra fordons- och produktsäkerheten:

- (1) fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en viss ägare), tidsstämpeln och körsträckan vid tidpunkten för datainsamling.

- (2) Avvikelser från systemtillstånd som leder till en händelseminnespost i de interna fordonssystemen.

- (3) Drifttillstånd för systemkomponenter som ger information om visning av indikeringslampor och förarinformation i fordonets kombiinstrument.

- (4) Drifttillstånd för systemkomponenter som ger information om de installerade styrenheternas programvaruversion. Denna data krävs för att översätta rå data om upptäckta avvikelser från systemtillstånd som skickas från ditt fordon till ett läsbart format.

- (5) Drifttillstånd för systemkomponenter som krävs för produktövervakning av viktiga komponenter, t.ex. högspänningsbatteriets batterispänning.

- (6) Drifttillstånd för systemkomponenter som är nödvändiga för analys av vissa avvikelser i systemtillstånd, t.ex. motorvarvtal.

Ditt fordon skickar data (1) – (3) när det sker en förändring i en driftsstatus som leder till en händelseminnespost i fordonet och data (1), (4) och (5) cykliskt, t.ex. var 500 – 1 000 km eller när fordonet startas samt under laddning.

Analysen av vissa avvikelser i systemtillstånd kan kräva att data registreras och vidarebefordras upp till 60 sekunder före och efter den relevanta avvikelsen. Om avvikelsen som ska undersökas inträffar överförs data (1) och (6) till AUDI AG. Ingen permanent dataöverföring från fordonet sker.

Endast data som krävs för produktövervakning samlas in.

I AUDI AG:s IT-system kopplas dessa data samman med tekniska data från produktion och tidigare verkstadsbesök med hjälp av chassinumret för att kunna dra slutsatser om fordonsutrustning som växellåda, motormärkbokstäver etc. samt tillverkningsperiod, mjukvara och hårdvaruversioner. Om chassinumret inte är absolut nödvändigt för vidare analys ersätts det av en pseudonym, så att vi behandlar uppgifterna utan koppling till en specifik förare eller användare, men med koppling till ett specifikt fordon (via pseudonymen). En personlig referens återställs endast i motiverade undantagsfall, t.ex. för att möjliggöra återkallelseåtgärder eller om fel som är relevanta för säkerhet eller produktansvar upptäcks.

Vi behandlar ovanstående data för produktövervakning för att upprätthålla och vidareutveckla säkerheten och överensstämmelsen hos våra produkter (nödvändigt för att uppfylla AUDI AG:s eller en tredje parts legitima intressen, utom i fall där sådana intressen övervägs av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver att personuppgifter skyddas, särskilt när den registrerade är ett barn (artikel 6.1.1.f GDPR)).

Om du har aktiverat tjänsten Online Car Care kommer data som samlas in via denna tjänst även att behandlas för ovanstående syften.

Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

Vi använder inte dessa uppgifter för att skapa profiler. Du har möjlighet att när som helst tillfälligt stänga av överföringen av vissa data från ditt fordon som en del av sekretessinställningarna, även om detta kan begränsa connect-tjänsternas funktionalitet. Om du vill stoppa överföringen av data från ditt fordon för ovanstående produktövervakningssyften mer än bara tillfälligt ber vi dig att kontakta vår kundtjänst (se avsnitt A.II. ”Vem kan jag kontakta?”).

2. Optimering och utveckling av fordonsfunktioner och fordonsrelaterade onlinetjänster

I syfte att optimera vårt utbud av fordonsfunktioner och anpassa dem till kundernas förväntningar – särskilt utveckling och nyutveckling av innovativa funktioner – skickar ditt fordon diverse teknisk funktionsdata från assistanssystem, komfortsystem, reglage eller styrenheter tillsammans med omgivningsdata (t.ex. utetemperatur, ljusstyrka) som en del av tillfälliga åtgärder och, om tillämpligt, tillhörande platsdata och information om ruttens längd, fordonshastighet, data om fordonets status (t.ex. tank- eller laddningsnivå, körsträcka), tidpunkten för datainsamling och användningsdata till system från AUDI AG. Om felmeddelanden har lagrats i ditt fordon skickas dessa till Audi AG:s system för feldiagnos.

Beroende på typ av åtgärd överförs data med ett slumpmässigt genererat och tidsbegränsat sessions-ID eller en annan pseudonym, så att data inte längre kan kopplas till dig som förare eller användare utan ytterligare information. För analys samlar vi bara in de data som krävs för respektive utvärdering. Andra kategorier av uppgifter än de som anges ovan behandlas inte.

I den mån det är möjligt anonymiserar vi uppgifterna i våra IT-system före utvärdering. Om detta inte är möjligt analyserar vi huvudsakligen data från ditt fordon på ett sådant sätt att inga slutsatser kan dras om dig eller ditt fordon. AUDI AG har fastställt åtgärder för att garantera att en personlig koppling endast kan upprättas i motiverade undantagsfall, t.ex. om fel som är relevanta för säkerhet eller produktansvar upptäcks. Vi använder inte dessa data för att skapa profiler eller utvärderingar baserade på enskilda fordon. Dessutom används inga dataattribut som möjliggör profilering eller att dra slutsatser om ditt beteende eller beteendemönster.

Vi behandlar ovanstående data som en del av tidsbegränsade åtgärder för att optimera utbudet av fordonsfunktioner och anpassa dem till våra kunders förväntningar (nödvändigt för att uppfylla AUDI AG:s eller en tredje parts legitima intressen, utom i fall där sådana intressen övervägs av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver att personuppgifter skyddas, särskilt när den registrerade är ett barn (artikel 6.1.1.f GDPR)).

Du har möjlighet att när som helst avaktivera överföringen av data från ditt fordon i syfte att optimera och utveckla fordonsfunktioner som en del av sekretessinställningarna, även om detta kan begränsa connect-tjänsternas funktionalitet. Om du vill förhindra att data skickas från ditt fordon i allmänhet ber vi dig att kontakta vår kundtjänst (se avsnitt A.II. ”Vem kan jag kontakta?”).

3. Särskild information – anslutningstest/kontrollera licensstatus

Du kan kontrollera statusen för licenserna för onlinetjänster och anslutningsstatusen för ditt fordon i ditt fordon. Om till exempel en tjänst inte kan användas kan du här kontrollera om licenserna har gått ut eller om ditt fordon är offline. Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare) och fordonets aktuella anslutningsstatus (online/offline) eller licensstatus.
Motsvarande data skickas direkt till våra IT-system när fordonet stängs av och kommer sedan att finnas tillgänglig på din smartphone via appen och myAudi. Fordonets status syns för alla auktoriserade myAudi-användare som har aktiverats av huvudanvändaren för detta fordon.
Vi behandlar ovanstående uppgifter för att tillhandahålla tjänsten för att visa dig information om ditt fordons anslutningsstatus via appen och våra IT-system (artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

4. Särskild information – Systemuppdatering online

Med systemuppdatering online tillhandahåller vi uppdateringar för ditt fordonssystem för nedladdning och installation. Som en del av tjänsten behandlar vi följande data eller datakategorier från ditt fordon: fordonets chassinummer (med vilket ditt fordon kan identifieras unikt och kopplas till en specifik ägare), program- och maskinvaruversion och maskinvarans serienummer för att kontrollera om en uppdatering finns tillgänglig för ditt fordonssystem och för att tillhandahålla rätt uppdateringsversion.
Vi lagrar dessa uppgifter tillsammans med information om den tillhandahållna uppdateringen i fordonssäkerhetssyfte för att leverera våra avtalsenliga tjänster (uppfyllande av avtal, artikel 6.1.1.b GDPR). Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).

E. Lokal datalagring

I. Personliga intressepunkter

Med ett SD-kort kan användaren ladda upp sina egna intressepunkter till sitt fordon. Denna data visas på kartan och kan användas för navigering. Data lagras lokalt i fordonet. Överföring till oss sker endast när data används som en del av en annan tjänst.

II. Identifiering av förartillgänglighet

Detta fordon är utrustat med en teknisk funktion för identifiering av förarens tillgänglighet. Identifiering av förarens tillgänglighet är alltid aktiv medan fordonet körs och kan inte avaktiveras av fordonets passagerare.
Funktionen används till exempel för att registrera mikrosömn för att säkerställa att föraren är redo att ta över körningen om det behövs även om kökörningsassistenten är aktiverad. Detta beror på att föraren även under automatiserad körning alltid måste kunna ta över körningen baserat på trafiksituationen.
Om föraren inte är redo att ta över trots upprepade förfrågningar stoppas fordonet, varningsblinkers aktiveras och ett nödsamtal (eCall) initieras.
Förarens tillgänglighet identifieras med hjälp av en infraröd kamera som sitter permanent installerad i fordonet i den övre delen av instrumentpanelen. Förarens huvud befinner sig i denna kameras synfält. Kameran kan inte riktas mot andra delar av fordonet (t.ex. passagerarstolen fram).
Kamerabilderna spelas inte in eller sparas utan överförs omedelbart till den relevanta styrenheten i fordonet för bearbetning. Styrenheten analyserar den aktuella kamerabilden med hjälp av programvara för bildanalys. Programvaran för bildanalys fastställer tekniska mått för mänskliga ansiktsdrag (t.ex. den generella positionen för näsan, öronen eller ögonen) och använder dessa mätningar för att avgöra om föraren är redo att köra (t.ex. baserat på huvudets position eller ögonens riktning). Programvaran för bildanalys kan till exempel upptäcka om föraren är medvetslös eller sover och använda denna information för att bedöma om föraren kan ta över körningen igen. De tekniska parametrarna som genereras av programvaran för bildanalys samlas in anonymt och kopplas inte till en namngiven person och möjliggör inte att förarens ansikte rekonstrueras (dvs. endast abstrakta tekniska parametrar registreras).
För att kunna återaktivera identifieringen av förarens tillgänglighet så snabbt som möjligt efter ett körstopp sparas ovanstående tekniska parametrar på ett litet antal minnesplatser i den ansvariga styrenheten. Så fort den maximala lagringskapaciteten i den ansvariga styrenheten har uppnåtts skrivs de äldre uppmätta tekniska variablerna över av de senaste.

III. Omgivningsövervakning

Kökörnings- och parkeringsassistenternas funktionalitet kräver att fordonets rutt identifieras och utvärderas. I detta syfte identifierar permanent installerade kameror på fordonets exteriör föremål i fordonets körbana (t.ex. körfältslinjer, krockbarriärer). Livebilderna från kamerorna överförs till den ansvariga styrenheten.
Kamerabilderna spelas inte in eller sparas utan överförs omedelbart till den relevanta styrenheten i fordonet för bearbetning. Styrenheten analyserar den aktuella kamerabilden med hjälp av programvara för bildanalys. Programvaran för bildanalys fastställer anonyma tekniska parametrar som avstånd till stationära föremål (t.ex. krockbarriärer) eller rörliga föremål (t.ex. framförvarande fordon). Styrenheten utvärderar dessa tekniska parametrar och gör det möjligt för kökörnings- eller parkeringsassistenten att styra fordonet.
De anonyma tekniska parametrarna lagras i styrenheten i några sekunder i ett flyktigt minne. I princip möjliggör de inte att några slutsatser dras om personers eller fordons identitet (t.ex. ansikten, registreringsskyltar).

F. Utlämnande av uppgifter till tredje part (utökat fordon)

Via funktionen Utökat fordon kan huvudanvändaren ge tredje part tillgång till fordonets telematikdata. Telematikdata är data (t.ex. körsträcka) som genereras av fordonet som en del av Audi connect-tjänsterna och lagras i ett Audi-backendsystem. Förutsättningen för åtkomst är att motsvarande Audi connect-tjänster är aktiva och att huvudanvändaren i det berörda fordonet har gett uttryckligt godkännande för respektive tredje part i myAudi-portalen.

Tredje part kan vara t.ex. försäkringsbolag, verkstäder, bensinstationer eller laddstationsoperatörer som behöver dessa uppgifter för att kunna erbjuda enskilda tjänster (t.ex. telematiktaxa) till huvudanvändaren. Följande data kan för närvarande vidarebefordras till tredje part för de användningsområden som anges nedan:

a. Regelbunden överföring av körsträcka och tidsstämplar till försäkringsbolag för erbjudande av en skräddarsydd taxa.
b. Regelbunden överföring av status och läge för enskilda fordonskomponenter (t.ex. dörr, motorhuv, elfönster, parkeringsbroms, belysning etc.) eller däcktryck till utvalda serviceföretag så att de kan informera huvudanvändaren om avvikelser i fordonet. (”Allmän fordonsstatus” och ”Detaljerad fordonsstatus”)
c. I händelse av en olycka: överföring av olyckans allvarlighetsgrad och var kollisionen inträffade (t.ex. fram, sida, bak, etc.) på fordonet till serviceföretag så att de kan hjälpa huvudanvändaren.

Respektive användningsområden och relevant data som den tredje parten specifikt vill hämta från fordonet visas för huvudanvändaren i utlämningstexten för respektive begäran i myAudi-portalen. Huvudanvändaren kan godkänna eller neka utlämningen genom att klicka. Fordonsanvändare som inte är huvudanvändaren kan begära information om Utökat fordon (särskilt om utlämning av data till tredje part är aktiv eller vilken data som vidarebefordras) från huvudanvändaren.

Alla användare av fordonet har möjlighet att avaktivera datainsamling i fordonet via sekretessinställningarna i fordonet.

Ovanstående data vidarebefordras till respektive tredje part av Audi på den rättsliga grunden att fullgöra avtal eller genomföra åtgärder före avtal, i den mån detta är nödvändigt (artikel 6.1.1.b GDPR) för huvudanvändaren. När det gäller övriga användare och gästanvändare är överföring av ovanstående personuppgifter nödvändigt för att uppfylla AUDI AG:s eller en tredje parts legitima intressen, utom i fall där sådana intressen övervägs av intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver att personuppgifter skyddas, särskilt när den registrerade är ett barn (artikel 6.1.1.f GDPR). Syftet är att ge tredje part möjlighet att erbjuda huvudanvändaren individuella och personliga tjänster baserat på data.

Inom ramen för Utökat fordon använder vi följande personuppgiftsbiträden: Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg för drift och hosting av Utökat fordon.

Om huvudanvändaren ändras dras godkännandet av utlämning automatiskt tillbaka och data vidarebefordras inte längre till tredje part. För att säkerställa detta jämför Audi huvudanvändarens tekniska användar-ID i syfte att validera statusen som huvudanvändare. Detta ID är ett individuellt identifieringsnummer som tilldelas en kund under Audi ID-registreringen. När huvudanvändaravtalet ingås kopplas användar-ID:t till ett fordon tillsammans med statusen ”huvudanvändare”. Den tredje parten är självständigt ansvarig för databehandlingen. Vänligen kontakta tredje part direkt för information om Användarvillkor och Integritetsmeddelanden, t.ex. via deras webbplats.
Dessutom kan ovanstående personuppgifter i enskilda fall användas i utvecklings- och optimeringssyfte baserat på våra legitima intressen (artikel 6.1.1.f GDPR).