Vårt Hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Nollutsläpp durch Technik

Inom Audi har vi en långsiktig vision för hur vi kan bidra till en mer hållbar värld och driva utvecklingen framåt. Den övergripande ambitionen är att skapa en livscykel för alla nya modeller där vi tar hänsyn till klimatet hela vägen; från utveckling, tillverkning och drift – till service och återvinning. 

Ett exempel på detta arbete är vår elbil Audi Q6 e-tron, som tillverkas med nettonollutsläpp i vår fabrik i Ingolstadt. Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete och vår nya generation bilar.

Vår väg mot en klimatneutral framtid

2050

senast 2050 ska Audi som företag blir koldioxidneutralt.

20

eldrivna modeller ska erbjudas till år 2026.

100 %

koldioxidneutral tillverkning till år 2025.

Hållbar mobilitet

Audi vill bli en ledande leverantör av hållbar mobilitet. En tydlig satsning på elektromobilitet är en hörnsten i Audis hållbarhetsstrategi. Under de kommande fem åren utökar Audi sin portfölj av helelektriska fordon och planen är att år 2027 erbjuda helelektriska modeller i alla kärnsegment.

Dessutom har Audi satt som mål att hela företaget ska vara nettokoldioxidneutralt år 2050. Företaget har förbundit sig att säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan. Ta ansvar för sina anställda, miljön och samhället samt att göra hållbar förvaltning till en integrerad del av alla sina beslut och produkter.

Med nettonollutsläpp av koldioxid menar Audi en situation där företaget, efter att ha uttömt andra möjliga minskningsåtgärder, kompenserar koldioxidutsläpp från Audis produkter eller aktiviteter och/eller koldioxidutsläpp som för närvarande inte kan undvikas i leveranskedja, tillverkning och återvinning av Audi-fordon genom frivilliga kompenseringsprojekt världen över. I detta sammanhang beaktas inte koldioxidutsläpp som genereras under ett fordons användningsfas, det vill säga från det att det levereras till kunden.


Hållbar och flexibel produktion. Audi Q6 e-tron är den första helelektriska modellserien som Audi tillverkar vid huvudkontoret i Ingolstadt. I linje med märkets produktionsstrategi 360factory har Audi integrerat produktionen i redan befintliga strukturer och processer. Sedan den 1 januari 2024 är Ingolstadt också den tredje Audi-anläggningen med nettonollutsläpp1, efter Bryssel (2018) och Győr (2020). Ingolstadt är dessutom den första Audi-anläggningen i Tyskland med eget batterimontage.


Mission:Zero

Audis miljöinitiativ med syfte att uppnå och säkerställa en hållbar produktion. Det omfattar alla insatser som görs för att minimera miljöpåverkan från Audis globala produktions- och logistikanläggningar. Programmet fokuserar på hållbar vattenanvändning, resurseffektivitet och skydd av biologisk mångfald, med målet att uppnå koldioxidneutral produktion till 2025.


Koldioxidneutral produktion

Audi har uppnått koldioxidneutrala förhållanden vid sina anläggningar i Bryssel, Győr och Ingolstadt. Fabriken i Ingolstadt har använt sig av grön el från solpaneler och spillvärme från närliggande faciliteter sedan 2012. Nästan hela energibehovet för anläggningen täcks med el från förnybara källor.

Utsläppsminskning

Utöver fabriksinsatsen var Audi en pionjär i att använda tåg som drivs med grön el och fortsätter att förbättra sin logistikkedja med hållbara alternativ.


Vatten- och resurseffektivitet

Audi använder avancerade tekniker som membranbioreaktorer i Ingolstadt för vattenåtervinning och driver miljövänliga anläggningar såsom sin måleriverkstad som drastiskt minskar resursanvändning och utsläpp.


Mark och biologisk mångfald

Audi har omvandlat industriell ödemark i Ingolstadt till en teknikpark helt utan att förbruka ny mark. Dessutom engagerar sig Audi aktivt i biologiska mångfaldsprojekt på alla platser där man har anläggningar.

Samhälls- och kulturengagemang

Som den största arbetsgivaren i Ingolstadtregionen stöder Audi lokal samhällsutveckling och kulturella initiativ. Detta inkluderar utbildningsprogram, mobilitetsprojekt för att minska trafik och sponsring av sport- och kulturevenemang.

Definition av noll koldioxid

Audi definierar noll koldioxid som kompensation för oundvikliga utsläpp från sina aktiviteter och leverantörskedja genom högstandardiserade certifierade koldioxidkrediter, med fokus på hela produktens livscykel med undantag av användningsfasen. Denna sammanfattning reflekterar Audis omfattande synsätt på hållbarhet, miljöpåverkan, samhällsengagemang och ledarskap inom grön tillverkning och logistik.

Fler än 20 helelektriska modeller 2026

Sedan 2021 har Audi fler elbilar än förbränningsbilar på marknaden. Ett faktum som visar att vi menar allvar med vår elektrifiering. Vi planerar dessutom att år 2026 erbjuda fler än 20 helelektriska modeller.

E-roadmap: Tydlig vision på vägen mot elektromobilitet

Audi är på väg att omvandlas till en leverantör av hållbar elektrisk premiummobilitet. På sin väg följer varumärket med de fyra ringarna en ambitiös elektrifieringsstrategi, som från steg ett ger den tydlighet som krävs för övergången till elektromobilitetens era.

Miljöprojekt för havet

I Rotterdam och Bryssel hjälper vi Recycled Island Foundation att samla in plastavfall i kanalen innan det når ut i havet. Avfallet återvinns sedan och används för att bygga öar och grönområden. Läs mer om alla projekt Audi Environmental Foundation driver.

Upptäck våra elektrifierade modeller

Vårt mål på Audi är att 2050 vara ett koldioxidneutralt företag och redan idag finns flera olika initiativ för att minska klimatpåverkan. Ett steg är att erbjuda bilar med lägre klimatpåverkan än en bil med endast förbränningsmotor.

Behoven för dig som kund ser olika ut och vi kan erbjuda rena elbilar, laddhybrider och mildhybrider. Det som går igenom alla bilar oavsett drivlina är en bra körupplevelse med lägre klimatpåverkan.