cirkular produktion > Vårt hållbarhetsarbete > Audi Sverige

Vårt hållbarhetsarbete


Från utfasning av fossila bränslen till cirkulär produktion

Audi har satt som mål att hela företaget ska vara nettokoldioxidneutralt¹ år 2050. Denna målsättning gör att företaget står inför en stor omvandling. Olika åtgärder för att uppnå detta mål har redan genomförts i hela värdekedjan. Audis produktionsanläggningar världen över är redan inställda på att fungera nettokoldioxidneutralt år 2025.

Med miljöprogrammet "Mission:Zero" konsoliderar Audi alla åtgärder för att minska sitt avtryck inom produktion och logistik. Miljöprogrammet går utöver utfasning av fossila bränslen och behandlar de viktiga områdena effektiv vattenanvändning, resurseffektivitet och skydd och bevarande av biologisk mångfald.

Företagets vision är att skapa en cirkulär ekonomi där resurser som plast, vatten och andra råvaror används i slutna kretslopp. Pilotprojekt ska bana väg för ett långsiktigt cirkulärt system.
A206768_1x1.jpg


Hot spot-baserat arbetssätt

Audi Ungern uppnådde koldioxidneutralitet år 2020 och Audi Bryssel, den första anläggningen som lyckades, gjorde det år 2018. Alla andra Audi-anläggningar världen över kommer att följa efter till år 2025. En särskild utmaning är integrering av förnybar energi i den etablerade infrastrukturen vid Audis anläggningar. Till exempel ska användningen av solenergisystem ökas och andelen värmeförsörjning från företagets egna förnybara källor bli större.

Audi tillämpar en hot spot-baserad strategi för användning av vatten, med fokus på områden där tillgången är kritisk eller där behovet är särskilt stort. Till exempel är vatten prioriterat vid San José Chiapa-anläggningen i Mexiko, eftersom det redan är ont om vatten där.

"Mission:Zero" består av experter från samtliga anläggningaroch teammedlemmarna inom hela företaget håller nära kontakt. Tillsammans identifierar de var det finns särskilda behov av åtgärder, vilka anläggningar som ska utgöra riktmärke inom olika områden och vilka lösningar som kan tillämpas vid andra anläggningar. Pilotprojekt gör det möjligt att testa lösningarnas effektivitet och genomförbarhet samt att överföra resultaten.

A223280_lx1.jpg

Bryssel: Världens första koldioxidneutrala produktionsanläggning för stora volymer

Anläggningen i Bryssel har arbetat med olika aspekter av utfasning av fossila bränslen och har certifierats som världens första koldioxidneutrala produktionsanläggning för stora volymer i premiumsegmentet.

Det första åtgärdsområdet var övergången till grön el, som genomfördes 2012. Bland annat installerade Audi Bryssel ett av regionens största solenergisystem på anläggningsområdet – det täcker 107 000 kvadratmeter. Det genererar cirka 9 000 megawattimmar per år. Det andra åtgärdsområdet handlade om att värma upp anläggningen med förnybar energi. I Bryssel åstadkommer man detta med biogascertifikat.

Tillsammans täcker dessa båda områden 95 % av anläggningens energibehov. Utsläpp som ännu inte kan undvikas genom användning av förnybara energikällor kompenseras med hjälp projekt för koldioxidkrediter. Dessa pelare utgör, med stöd av andra åtgärder, underlag för utfasning av fossila bränslen även vid andra anläggningar – naturligtvis beroende på varierande regionala möjligheter och begränsningar.
A215143_1x1.jpg

Vatten: En värdefull resurs

Idag använder Audis anläggningar cirka 2,5 till 5 kubikmeter vatten för att producera en elbil. För att utnyttja vatten medvetet och resurssnålt eftersträvar Audi effektiva processer, slutna vattenkretslopp och ökad användning av regnvatten.

Gerd Walker, ledamot i Board of Management for Production and Logistics vid Audi AG, säger:
"Vi vill minska vår färskvattenanvändning avsevärt och halvera vår vattenförbrukning per producerat fordon till 2035. För att åstadkomma det använder vi redan återvunnet vatten, som används upprepade gånger och behandlas inom kretsloppet, där så är möjligt. Vår vision är att ha slutna vattenkretslopp vid alla våra produktionsanläggningar."

Under 2022 omvandlar Audi Bryssel sin vattenanvändning så att dricksvatten inte längre används i fordonsproduktionen. I ett pilotprojekt vid anläggningen i  Neckarsulm testas ett nytt vattenförsörjningssystem, där ett slutet vattenkretslopp upprättas mellan anläggningen och det närliggande kommunala avloppsreningsverket, som drivs av AZV Unteres Sulmtal.

Här transporteras vatten i testledningar från reningsverkets slutkontroll till pilotprojektets behållare och tillbaka igen. I behållaren behandlas vattnet med hjälp av filtersystem och membran. Anläggningen övervakar kontinuerligt vattenkvaliteten. Dessutom analyserar ett laboratorium vattnet varannan vecka. Vid anläggningen i Ingolstadt  har ett center för driftvattenförsörjning använts sedan 2019. Tillsammans med det tidigare vattenbehandlingssystemet gör det att ungefär hälften av det genererade spillvattnet kan matas in i en krets där det behandlas och bearbetas för återanvändning.
Hållbar vattenanvändning
1
Med nettonollutsläpp av koldioxid menar Audi en situation där företaget, efter att ha uttömt andra möjliga minskningsåtgärder, kompenserar koldioxidutsläpp från Audis produkter eller aktiviteter och/eller koldioxidutsläpp som för närvarande inte kan undvikas i leveranskedja, tillverkning och återvinning av Audi-fordon genom frivilliga kompenseringsprojekt världen över. I detta sammanhang beaktas inte koldioxidutsläpp som genereras under ett fordons användningsfas, det vill säga från det att det levereras till kunden.

Se mer av vårt hållbarhetsarbete

 • SQ8e_ae_2022_4530_without_Cast_3x2.jpg
  E-roadmap: Tydlig vision på vägen mot elektromobilitet

  Audi är på väg att omvandlas till en leverantör av hållbar elektrisk premiummobilitet. På sin väg följer varumärket med de fyra ringarna en ambitiös elektrifieringsstrategi, som från steg ett ger den tydlighet som krävs för övergången till elektromobilitetens era.

  Läs mer
 • q4_r_2022_4070_3x2.jpg
  Fler än 20 helelektriska modeller 2026

  År 2021 fördubblade Audi sitt utbud av helelektriska modeller och har därmed för första gången fler elbilar än förbränningsmotorbilar på marknaden. Med Audi e-tron GT quattro, Audi RS e-tron GT och de första helelektriska modellerna i kompaktsegmentet, Audi Q4 e-tron och Audi Q4 Sportback e-tron, har Audis elektriska portfölj utökats med ytterligare fyra modeller. År 2026 planerar vi att erbjuda fler än 20 helelektriska modeller.

  Läs mer
 • A201649_large_3x2.jpg
  Återvunna PET-flaskor blir klädsel

  Interiört används återvunnet material i isolering och dämpningsmaterial, och golv- och bagagerumsbeklädnad. I S line interiör är sportstolarna klädda med mikrofibermaterialet Dinamica i kombination med konstläder. Dinamicaklädseln består till 45 procent av polyesterfiber från återvunna PET-flaskor, gamla textilier och fiberrester. I Audi A3 finns upp till 45 stycken 1,5-liters PET-flaskor i sätena.

  Läs mer