Ny standard för förbrukningsvärden > Kundområde > Audi Sverige

Ny standard för förbrukningsvärden

 • 1400x438_AA3_E_141009.jpg
1400x438_AA3_E_141009.jpg

Närmare den verkliga förbrukningen: WLTP omvärderar förbrukningsvärdena.

Sedan 2017 används en ny standard för att testa och ange bilars utsläpps- och förbrukningsvärden – WLTP. Det står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure och är en världsomspännande standardiserad testprocedur. Här får du reda på vad det betyder för dig och din Audi.

 • 563x317_AOZ_A4_DIV_151024.jpg
  Vad är WLTP?

  Den som köper en bil vill kunna jämföra bränsleförbrukning och utsläppsvärden. Här kan du läsa hur värdena kommer att beräknas med den nya testproceduren.

  Läs mer
 • 563x317_AAQ_E_10050.jpg
  Goda skäl för WLTP.

  Eftersom WLTP använder verklig kördata som samlas in världen över, ger det mer realistiska förbrukningsvärden jämfört med tidigare metoder. Här kan du läsa mer om vad som ändras när den nya testproceduren börjar användas.

  Läs mer
 • 563x317_AAQ_E_10051.jpg
  NEDC och WLTP.

  Hösten 2017 ersatte WLTP den tidigare testproceduren NEDC. Det nya tester ger värden som stämmer bättre överens med verkligheten. Läs mer om hur de två testmetoderna skiljer sig från varandra.

  Läs mer

NEDC och WLTP

NEDC och WLTP, en jämförelse.
Genom bland annat längre körsträckor och mindre tomgång ger WLTP förbrukningssiffror och utsläppsvärden som stämmer bättre med verklig körning. Så här skiljer sig testmetodernas körcykler.

NEDC, en översikt.

Den standardiserade testmetoden NEDC gäller alla personbilar och lätta lastfordon. Den introducerades 1992 för att fastställa ett fordons bränsleförbrukning och utsläppsvärden i siffror som går att jämföra mellan olika bilar. Översikten visar ramverket som mätningarna baseras på.
 • Temperaturen i laboratoriet ska hålla 20 - 30°C.
 • Sträckan är 11 km.
 • Körcykeln tar 20 minuter.
 • Körcykeln är uppdelad i två faser: 13 minuter simulerad stadskörning och 7 minuter simulerad landsvägskörning.
 • Snitthastigheten är ca 33 km/h.
 • Andelen tomgång är 25%.
 • Maximala hastigheten är 120 km/h.
 • Växlingspunkterna för modeller med manuell växellåda är exakt definierade.
 • Tillvalsutrustning och luftkonditionering ingår inte.

WLTP

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP, är en världsomspännande standard för att testa personbilar och lätta lastfordon. Från och med 1 september 2017 ger den förbrukningsvärden som stämmer bättre med verklig användning, bland annat genom mer omfattande testparametrar.
 • Temperaturen i testlaboratoriet ska vara 23°C. 
 • Sträckan är 23 km.
 • Körcykeln tar cirka 30 minuter.
 • Körcykeln omfattar fyra faser (låg, medium, hög och extra hög hastighet).
 • Snitthastigheten är ca 47 km/h.
 • Andelen tomgång är 13%.
 • Maximala hastigheten är 130 km/h.
 • Växlingspunkterna räknas fram i förväg för varje fordon.
 • Fordonets vikt och tilläggsutrustning tas med i analysen.
 • Mäter alla kombinationer av motor och transmission som är möjliga. 

Mål för den nya mätningsproceduren

Körcykeln i WLTP använder utvecklade testparametrar för att fastställa bränsleförbrukningen och utsläppsvärdena. Fördelarna i korthet:
563x317_AA3_E_141017.jpg

Transparens.

En ny testprocedur visar ett fordons verkliga bränsleförbrukning på ett bättre sätt.


WLTP använder en körcykel som på ett bättre sätt än den föregående standarden NEDC reflekterar den vardagliga verkliga användningen av bilen. Medan förbrukningsvärdena tidigare mättes i abstrakta laboratorieförhållanden med målet att ge jämförbara värden mellan bilmodeller, ger den nya testproceduren en mer exakt prognos för bilens verkliga förbrukning, tack vare förbättrade testparametrar. WLTP är att den simulerar realistisk körning för att ge mer realistiska värden.
563x317_AOZ_Q7_10076_1_PART_RGB.jpg

Standards.

Nya standarden WLTP säkerställer jämförbara testresultat över hela världen.


Ett av de viktigaste målen med WLTP är att ge en standardiserad metod för at fastställa utsläpp och energiförbrukning för olika motorsystem, som bensin, diesel, fordonsgas och el. Ett fordon av samma typ ska ge samma testresultat var som helst i världen om WLTP-procedurens följts korrekt. Att siffrorna ska kunna jämföras är också anledningen till att det är absolut nödvändigt att mätningarna sker i en kontrollerad miljö i laboratorium. Förbrukningen och utsläppsvärdena mäts tillförlitligt med bilen i laboratorium i en testrigg på "rullar", där bilen körs enligt en förutbestämd testcykel med olika hastigheter.

Frågor och svar

Vad är en körcykel?

En körcykel definierar förutsättningarna för hur mätningen av ett fordons bränsleförbrukning och CO2-värden ska gå till. Den ska simulera en verklig genomsnittlig körning. Körcykeln slår fast vissa förutsättningar som till exempel starttemperatur, hastighet och tid, allt för att försäkra att tillverkarna ger jämförbara värden när de registrerar in och säljer ett fordon.
Vad är NEDC?

New European Driving Cycle, NEDC, infördes av EU den 1 juli 1992 för att garantera standardiserade mätningsmetoder för fordons bränsleförbrukning och utsläpp. Syftet var att det skulle gå att direkt jämföra olika modeller från olika tillverkare. NEDC togs fram endast för jämförelsens skull, inte för att indikera den verkliga förbrukningen i vardaglig användning.
Vad är WLTP?

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP, infördes i september 2017. Den är en ny, världsomspännande körcykel som jämfört med föregående standarden NEDC bättre efterliknar hur en bil faktiskt används i daglig körning. Den nya körcykeln ger alltså värden som stämmer bättre överens med en bils verkliga förbrukning. WLTP mäter förbrukning och utsläpp i en tuffare körcykel.
Vad är det för skillnad på NEDC och WLTP?

NEDC infördes av EU redan 1992, och är en föråldrad standard. Den ger inte någon bra indikation på ett fordons verkliga förbrukning i vanlig vardaglig körning. WLTP, däremot, är utvecklad för att förbruknings- och utsläppsvärdena som uppmätts för bilmodell garanterat ska reflektera förbrukning och utsläpp vid verklig körning. Därför skiljer sig både testproceduren och körcykeln från NEDC-standarden.

De förändrade testparametrarna innebär till exempel en längre teststräcka, längre körtider, kortare tomgångstider och högre genomsnittshastigheter. De tar även hänsyn till extrautrustning. Förändringarna ger i allmänhet högre förbrukningsvärden än tidigare standarden.
Var kommer WLTP att införas?

WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon) kommer att börja tillämpas i EU:s 28 medlemsstater samt i Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein, Turkiet och Israel. Dessutom används WLTP i modifierad form i Japan och för att mäta utsläpp i Kina. Indien och Sydkorea planerar att införa systemet senare.
Kommer värdena för redan befintliga bilar att omräknas till WLTP?

Nej. Övergången till WLTP innebär inga förändringar för redan inregistrerade fordon. Rent generellt kan sägas att det saknas parametrar för CO2-utsläppen och bränsleförbrukningen när det gäller fordon som är typgodkända enligt det tidigare mätförfarandet (NEDC). För dessa bilar är det istället NEDC-värdena som är de relevanta.
Från och med när används WLTP-värden för att beräkna fordonsskatt?

Sedan den nya körcykeln WLTP infördes får alla bilar två olika typer av utsläppsvärden i sitt registreringsbevis. Detta behövs bl.a. för att kunna följa upp tidigare EU-mål som baseras på den gamla körcykeln.

Fram till 31 december 2019 används det lägsta blandande CO2-värdet (vanligtvis NEDC/NEDC-korr). För bilar som registreras fr.om. 1 januari 2020 kommer det högsta blandande värdet (vanligtvis WLTP) att användas.