Återlämning och återvinning > Vårt hållbarhetsarbete > Audi Sverige
Audi-anställda står i verkstaden och inspekterar en svarta Audi Avant

Återlämning och återvinning

Här hittar du allt du behöver veta om att återlämna uttjänta fordon, elektrisk/elektronisk utrustning och batterier. Vi hjälper dig gärna om du har några frågor. Kontakta din Audi-partner via formuläret.

Återlämna uttjänta fordon

Vi hjälper dig gärna om du har några frågor, kontakta din Audi-partner via formuläret.

 • Via återlämningsställe

  Om man vill ta ett uttjänt fordon permanent ur drift för att återvinna det måste man överlämna det till ett certifierat demonteringsföretag eller ett certifierat och auktoriserat insamlingsställe eller ett återlämningsställe som utsetts av tillverkaren. Där får den senaste ägaren ett så kallat skrotningsintyg som ska lämnas in till registreringsmyndigheten när fordonet avregistreras.

 • Enklare återlämning

  Vi hjälper dig gärna med att återlämna din gamla Audi. AUDI AG har ett omfattande återlämningsnätverk för uttjänta fordon. Om villkoren nedan är uppfyllda kan den senaste ägaren återlämna sin Audi kostnadsfritt.

 • Kontakt

  För mer information om hur du återlämnar ditt uttjänta fordon kan du kontakta din Audi-partner.

 • Lagstadgade krav

  Den senaste ägaren kan återlämna sin gamla Audi kostnadsfritt för återvinning via våra återlämningsställen om följande villkor är uppfyllda:

  1. Fordonet var senast registrerat i minst en månad i Europeiska unionen innan det togs ur drift permanent.

  2. Fordonet är komplett (leveransvillkor) och inga väsentliga delar saknas, såsom drivlina, kaross, chassi, katalysator eller elektroniska styrenheter för fordonsfunktioner.

  3. Fordonet är fritt från saker som inte tillhör fordonet, t.ex. skräp.

  4. Fordonet är tillverkat av AUDI AG.

  5. Fordonets registreringsbevis eller ett jämförbart EU-registreringsdokument återlämnas tillsammans med fordonet.

Audi-anställd står vid ett öppet motorhuvud

Återlämning av elektrisk och elektronisk utrustning

Här hittar du allt du behöver veta om att återlämna elektrisk och elektronisk utrustning. Vi hjälper dig gärna om du har några frågor. Kontakta din Audi-partner via formuläret.

 • Elektriska eller elektroniska produkter måste kasseras på rätt sätt och återvinnas när de är förbrukade. Det är inte bara tillverkare och leverantörer utan även du som slutanvändare som enligt lag är skyldiga att säkerställa korrekt kassering. Genom att återvinna produkter hjälper du till att skydda miljön och spara resurser.

  Du kan känna igen elektriska och elektroniska produkter på symbolen med den överkryssade soptunnan. Elektrisk och elektronisk utrustning med denna märkning måste samlas in och kasseras separat från normalt hushållsavfall i enlighet med lagkrav. Batterier eller ackumulatorer som inte är permanent installerade i produkterna måste tas bort i förväg på ett icke-destruktivt sätt och kasseras separat som batterier.

  Du kan återlämna elektriska eller elektroniska produkter kostnadsfritt till lokala avfallshanteringsföretag, offentliga insamlingsställen samt följande leverantörer: leverantörer med en försäljningsyta för elektrisk och elektronisk utrustning på mer än 400 m² och livsmedelsbutiker med en total försäljningsyta på mer än 800 m². Vid försäljning genom distanskommunikation gäller markgränserna för lagrings- och transportområden. Endast om de elektriska eller elektroniska produkterna har en sida som är längre än 25 cm får de återlämnas hos ovannämnda leverantörer vid köp av en jämförbar produkt. Läs även instruktionerna och informationen från leverantören eller avfallshanteringsföretaget i fråga. Adresser till officiella insamlingsställen för kostnadsfri återlämning av elektriska eller elektroniska produkter kan erhållas från din kommun- eller stadsförvaltning.

  Du är ansvarig för att radera alla personuppgifter som lagras på enheterna.

Audi-anställd bär bort ett batteri från ett öppet motorhuvud

Återlämna batterier

Här hittar du allt du behöver veta om att återlämna batterier. Vi hjälper dig gärna om du har några frågor. Kontakta din Audi-partner via formuläret.

 • Audi-fordon eller enskilda Audi-originaldelar innehåller batterier, t.ex. högvoltsbatteriet, startbatteriet eller kommersiellt tillgängliga enhetsbatterier.

  Som slutanvändare är du enligt lag skyldig att kassera batterier på rätt sätt, vilket framgår av symbolen med den överkryssade soptunnan. Det innebär att du är skyldig att samla in och kassera batterier separat från vanligt hushållsavfall.

  Du kan återlämna batterier till din Audi-partner eller specialiserade företag kostnadsfritt. När det gäller kommersiellt tillgängliga batterier kan dessa även återlämnas till de handelsföretag som säljer dem.

  Hantering av litiumbatterier kräver extra försiktighet. De får t.ex. inte värmas upp för mycket eller skadas. Batterier som innehåller tungmetaller är märkta med de kemiska symbolerna Cd (kadmium), Hg (kvicksilver) och Pb (bly), förutsatt att dessa tungmetaller förekommer i koncentrationer över de relevanta gränsvärdena. Batterikomponenter kan skada människors och djurs hälsa och förstöra miljön. För att undvika detta är det viktigt att säkerställa separat insamling och korrekt återlämning.

  Det är ofta möjligt att förbereda förbrukade batterier genom testning, rengöring eller reparation, så att de kan återanvändas för samma ändamål som de ursprungligen var avsedda för utan ytterligare förbehandling. Ett högvoltsbatteri kan fortfarande användas utanför fordonet även efter många års användning i fordonet. Denna så kallade second-life-användning sparar viktiga resurser och skyddar miljön. Du kan bidra till detta genom att återlämna ditt uttjänta fordon till ett certifierat insamlingsställe för uttjänta fordon, så att batteriet demonteras korrekt utan att skadas. Om batteriet behöver bytas ut tar din Audi-partner hand om bortskaffandet av det förbrukade batteriet.

  Förutom möjligheten till återanvändning kan du hjälpa till att förhindra uppkomsten av avfall och nedskräpning i miljön genom att till exempel undersöka möjligheterna till att reparera enheten innan du avfallshanterar den på rätt sätt.

Mer information

Vill du ha mer information hittar du den här: