Audi Nybilsgaranti > Garantier > Audi Sweden

Audi Nybilsgaranti

  • 1400x438_ADIV_P_10297.jpg
1400x438_ADIV_P_10297.jpg

Din nya Audi - generösa garantier ingår.

När du köper en ny Audi i Sverige får du alltid följande garantier:

· 2 års nybilsgaranti

· 3 års lackgaranti

· 12 års rostskyddsgaranti

· 3 års vagnskadegaranti

(gäller endast svenskregistrerade bilar som körs i Sverige)

I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren)
till köparen. Garantin gäller därefter även till förmån för den som vid varje tidpunkt är
ägare till bilen under garantitiden.

Garantin avser den bil och utrustning som omfattas av köpeavtalet med undantag för
sådan utrustning för vilken särskild garanti gäller.
Konsumenter, dvs. sådana som köpt bilen av säljaren huvudsakligen för ändamål
som faller utanför näringsverksamhet (konsument) får enligt punkt 3 i fråga om reklamation
och punkt 5 avseende rätt till ersättning ytterligare fördelar jämfört med
andra köpare. Dessutom har konsumenter vid fel i bilen i tillägg till vad som bestäms
i garantin rätt till påföljder mot säljaren enligt konsumentköplagen (25-33 §§ samt
42-45 §§). Med stöd av lagen kan konsumenter få rätt till omleverans, om detta kan
ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren.
Säljaren svarar enligt garantin för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer
under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att
felet beror på:

– att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i instruktionsbok, servicehäfte eller liknande
dokumentation, bl.a att oljebyten och service-/inspektioner utförts vid rätt tid eller
körsträcka.
– att bilen ombyggts eller ändrats.
– att bilen använts vid tävlingskörning eller överbelastats.
– att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
– att bilen vanvårdats.
– att reparation, service-/inspektion eller montering utförts av annan än av
tillverkaren-/säljaren auktoriserad verkstad.
– att annat än rekommenderade oljor, bränslen eller vätskor använts.
– att annan än originalreservdel monterats eller något liknande förhållande på
köparens sida.

Som fel betraktas inte:
– de intrimnings- eller justeringsåtgärder som vidtagits utan kostnad för köparen
innan eller i samband med första servicetillfället.
– normal åtgång av förbrukningsdetaljer.
– normal förslitning.
Om köparen vill påtala fel i bilen skall säljaren underrättas om detta snarast, normalt
inom 14 dagar efter det att felet upptäckts eller bort upptäckas.
Den som är konsument har rätt att påtala fel enligt konsumentköplagen inom skälig
tid, minst inom två månader efter det att han märkt felet och senast inom tre år från det
att bilen avlämnats.
Säljaren förbinder sig att avhjälpa fel inom skälig tid efter reklamation och utan kostnad
eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som är skälig tid tas bl.a
hänsyn till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa
felet och den tidpunkt då köparen ställt bilen till säljarens
förfogande.

Fel som ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar bilens användbarhet avhjälps
efter samråd med köparen normalt vid ordinarie servicetillfälle.
Annan köpare än konsument har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst
eller kostnader – till exempel rese- eller transportkostnader – som uppkommit på grund
av fel i bilen eller att den lämnats till verkstad eller hämtats därifrån. Köparen har inte i
något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna
i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den
kommunala konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna reklamationsnämnden.
Tvister kan alltid prövas av allmän domstol. Denna garanti har utformats
efter överläggningar mellan Konsumentverket och BIL Sweden.
Nybilsgaranti folder

Aktuella villkor för Nybilsgarantin hittar du i vår folder.