Audi Mobilitetsgaranti > Garantier > Audi Sweden

Audi Mobilitetsgaranti

 • 1400x438_ADIV_P_10312.jpg
1400x438_ADIV_P_10312.jpg

En trygghet utan dess like.

Vad innebär Audi Mobilitetsgaranti?

Du som har en Audi av 1986 års modell eller senare får MobilitetsGaranti till nästa servicetillfälle enligt den för fordonet gällande serviceplanen utan extra kostnad när du genomfört Grundservice/LongLife Service (med eventuella tilläggsarbeten) på en Audi auktoriserad verkstad. MobilitetsGarantin ger dig följande vid ett akut driftstopp*.

När du behöver hjälp med bilen vid akut driftstopp/okörbar bil* ska du ringa vår larmcentral dygnet runt:
020-61 50 55 inom Sverige eller
+46-771-61 50 55 från övriga Europa

Vid utnyttjande av MobilitetsGarantin skall larmcentralen ovan alltid kontaktas för att hjälpa dig med bokningar och säkerställa att du inte behöver göra några onödiga kostnadsutlägg. Du får då hjälp dygnet runt med enklare arbeten direkt på plats, även akut påfyllning av olja, bränsle (max 5 liter) och kylvätska. Även starthjälp och skiftning** av punkterat hjul ersätts, alternativt för hjälp med reparationssats, TMS, beroende på bilens utrustningsnivå, dock inte själva reparationen av däcket.

Vi lämnar ersättning upp till 1.800 kr för dessa enklare arbeten. Andra reparationer av bilen ersätts inte. Inte heller ersätts kostnaden för reparationer av bilen på grund av felaktigt handhavande eller att reparationsrekommendationer från servicetillfälletinte har åtgärdats.
Kan inte problemet ordnas på platsen där du blivit stående, bärgar vi din bil till närmaste auktoriserade Audiverkstad. MobilitetsGarantin täcker kostnaden för bärgningen.
Om bilen inte omedelbart går att reparera ersätts en hyr/lånebil under den tid som behövs för reparationen upp till 5 dygn utan milbegränsning** (om det är veckoslut eller helgdagar i direkt anslutning så ersätts även dessa dygn, dock max 7 dygn). Det enda du betalar är bränslet du använder och eventuella trängselskatter. Och egna eventuella tillägg/önskemål för hyrbil.
Som alternativ till hyr/lånebil eller hotell erbjuder vi resa med flyg eller tåg för att genomföra den planerade resan till det ursprungliga resmålet.** Kostnaden ersätts för alla i bilen, upp till 4.500 kr per person.
Som alternativ till hyr/lånebil eller alternativ resa ersätts, för alla i bilen, övernattning på hotell inkl frukost, under den tid som behövs för reparationen, dock högst 5 dygn, gäller ej på hemorten.**
Ersättning för kostnader för eventuell flygfrakt, budbil eller expressfrakt för en snabb anskaffning av reservdelar vid ett mobilitetsfall ersätts av MobilitetsGarantin.
Extra kostnader upp till 300 kr för telefon, parkering etc. som du haft i samband med driftstoppet, ersätts inom MobilitetsGarantin mot uppvisande av kvitton.
Återtransport av din bil efter reparation sker inom Sverige. Detta sköts av Audiverkstaden och kostnaden för detta ersätts upp till 5.000 kr. Alternativt att du själv hämtar din bil hos verkstaden.
Ersättning för resekostnader till aktuell Audiverkstad lämnas till dig med upp till 5.000 kr.
Om du använt taxi (alternativt buss eller tåg) i samband med mobilitetsfallet så ersätts färdkostnaden upp till 800 kr inom MobilitetsGarantin. Gäller ej vid punkterat däck.

Detta ingår inte i MobilitetsGaranti

Uteslutna är skador:

 • Som beror på olycksfall eller annan yttre påverkan (t.ex stöld, stenskott) eller bristande skötsel eller felaktig användning.
 • Som har uppkommit genom avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från ägarens, förarens eller en passagerares sida.(t.ex glömt lyset eller radio påslagen)
 • Som har förorsakats genom förändringar av bilen eller montering av reservdelar/tillbehör som AUDI AG inte har tillåtit.
 • Som har till följd av ej fackmannamässig reparation.
 • Skador som uppkommer till följd av icke eller felaktigt utförda servicereparationsarbeten hos icke auktoriserade verkstäder.
 • Som har uppstått till följd av deltagande i motorsporttävlingar, mobilisering, katastrofinsatser eller liknande händelser.
 • Som beror på krig, inre oroligheter, jordbävningar eller andra fall av force majeure.
 • Som beror på att reparationsrekommendationerna i samband med Grundservice/ LongLife Service inte har utförts.
 • Som beror på fel som var kända för kunden och som inte utan dröjsmål åtgärdats.
 • Om bilen omfattas av körförbud eller är avställd.

*Definition för driftstopp: Med akut okörbar bil menas att bilen inte kan köras med egen kraft till verkstaden eller att tillverkaren inte tillåter vidare färd på grund av tekniska omständigheter.
** Fri hyrbil/lånebil och fri övernattning på hotell ingår inte vid punkterat däck.

Hitta din Audi-återförsäljare 320x110_Serviceberater_Kundin_Counter_1.jpg

Hitta en närliggande Audi-återförsäljare eller -verkstad och ordna ett möte med dem direkt.