Audi Förlängd Nybilsgaranti > Garantier > Audi Sweden

Audi Förlängd Nybilsgaranti

  • 1400x438-Anschlussgarantie_Lachfalten2_2K_sRGB.jpg
1400x438-Anschlussgarantie_Lachfalten2_2K_sRGB.jpg

Audi förlängd garanti – en del av Audi Top Service

När du köper en ny Audi har du möjlighet att välja Audi förlängd garanti, som är ett tillval och förlänger tillverkarens garanti. Du har då ett omfattande skydd några år framöver.

Följande ingår:

· Bättre risktäckning och kostnadsreglering

Effektivt skydd mot oväntade reparationskostnader och därigenom effektivare kostnadsreglering.

· Långsiktigt bibehållen kvalitet

Audi förlängd garanti fortsätter att gälla även om bilen säljs vidare.

· Attraktivare bil på marknaden

Eftersom alla servicearbeten utförs enligt riktlinjerna från AUDI AG.

Audi förlängd garanti – Audi AG Top Service från din Audi-återförsäljare.
Vårt kvalitetstänkande är din trygghet!

Villkor för Audi förlängd garanti

Detta är en förlängd garanti som fortsätter att gälla efter nybilsgarantin.

Alla nybilskunder hos våra auktoriserade Audi-återförsäljare erbjuds mot en extra kostnad att teckna en förlängd garanti som fortsätter att gälla när den tvååriga nybilsgarantin löper ut.

Den förlängda garantin följer direkt efter Audis nybilsgaranti. Garantiskyddet under den förlängda garantin motsvarar skyddet i Audis nybilsgaranti. För lack- och rostskador medges ingen förlängd garanti.

Audi garanterar inom ramen för den förlängda garantin att bilen är fri från defekter i material och utförande. Omfattningen kan väljas för en period av ett eller två år. Omfattningen bygger på den i bilindustrin rådande tekniska nivån för jämförbara biltyper vid tidpunkten för leverans eller första registrering (det som inträffar först).

Audi förlängd garanti kan tecknas för alla Audi-modeller mot en extra kostnad i samband med ett nybilsköp hos en av våra auktoriserade Audi-återförsäljare.

Den förlängda garantin följer direkt på nybilsgarantin och finns i två versioner som skiljer sig åt vad gäller villkor och maximal körsträcka.

Varaktighet för den förlängda garantin / Maximalt antal körda kilometer:
1 år / 90 000 km
2 år / 120 000 km

När avtalet om förlängd garanti har undertecknats är det inte längre möjligt att ändra det individuella valet.

Den valda löptiden för den förlängda garantin tar vid omedelbart efter garantitiden för den tvååriga nybilsgarantin, vilken i sin tur börjar gälla (i) när bilen överlämnas till den första köparen av en medarbetare hos en av våra auktoriserade Audi-återförsäljare eller (ii) vid tidpunkten för första registrering av bilen (det som inträffar först).

Den förlängda garantin slutar att gälla när den avtalade tidsperioden har löpt ut eller den maximala körsträckan har överskridits (det som inträffar först).

Alla serviceintervall som inträffar under löptiden för den förlängda garantin måste utföras enligt riktlinjerna från Audi AG. Annars befrias Audi från alla förpliktelser i den förlängda garantin. Detta gäller inte om kunden kan bevisa att felet som inträffat inte beror på underlåtenhet att utföra
regelbunden service.

Om en defekt som omfattas av den förlängda garantin föreligger, kan Audi välja att låta en auktoriserad verkstad åtgärda felet. Om felet åtgärdas kan Audi välja att låta reparera eller byta ut den defekta delen. Mer långtgående anspråk kan endast göras gällande om det finns prejudicerande lagstadgade garantirättigheter och rättigheter i förbindelse med produktansvarslagen. Se även punkt 10 f.

Följande villkor gäller för tilldelningen av rättigheter i samband med Audi förlängd garanti:

a) Fordringar som grundar sig på Audi förlängd garanti kan endast göras gällande hos auktoriserade Audi-servicepartners inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Audi förlängd garanti kan inte tas i anspråk om bilen levereras eller registreras i ett område utanför EES eller Schweiz.

b) Ett aktuellt serviceschema som visar att nödvändiga servicearbeten har utförts i enlighet med riktlinjerna från tillverkaren ska bifogas (se punkt 8).

c) Alla rättigheter till utbytta delar tillfaller AUDI AG.

d) Garanti beviljas endast för delar som monterats, lackerats eller reparerats inom ramen för ett reparationsarbete och endast tills dess att garantiperioden för den förlängda garantin löper ut.

e) Om bilen blir köroduglig på grund av en defekt som täcks av den förlängda garantin ska garantitagaren omgående kontakta sin närmaste auktoriserade Audi-servicepartner. Servicepartner avgör om det nödvändiga arbetet kan utföras på plats eller ska förläggas till verkstaden. Garantitagarens rätt att göra anspråk på mobilitetsgaranti påverkas inte.

f) Om AUDI AG levererar en ny bil till följd av ett garantianspråk kan AUDI AG kräva att den defekta bilen återlämnas och att garantitagaren utger en skälig ersättning för nyttjandet av den återlämnade bilen. Denna ersättning fastställs enligt bestämmelserna i köpeavtalet eller, om sådana bestämmelser saknas i köpeavtalet, av tillämpliga bestämmelser i den svenska köplagen (Köplag 1990:931) eller konsumentköplagen (Konsumentköplag 1990:932). Återtagandet av den defekta bilen och leveransen av en ersättningsbil sker uteslutande genom återförsäljarverksamheten hos den auktoriserade Audi-servicepartner som sålt eller registrerat den återlämnade nybilen.

Inga garantiskyldigheter medges enligt villkoren i den förlängda garantin om skador uppstår på följande sätt:

– bilen har hanterats felaktigt eller överbelastats, t.ex. körts i motorsporttävlingar.

– bilen har tidigare reparerats eller underhållits på ett icke fackmässigt sätt av garantitagaren eller en tredje part som inte är en Audi-servicepartner.

– delar som inte godkänts av tillverkaren har monterats i bilen eller bilen har ändrats på ett sätt som inte godkänts av AUDI AG.

– garantitagaren har inte följt föreskrifterna för drift, hantering och skötsel av bilen (t.ex. instruktionsbok och serviceschema).

Naturligt slitage täcks inte av den förlängda garantin.

Den förlängda garantin ger inte garantitagaren rätt att ställa mer långtgående anspråk.
Ersättningsanspråk (t.ex. tillhandahållande av en ersättningsbil under tiden som reparationsarbete utförs) eller skadeståndsanspråk omfattas inte av den förlängda garantin. Denna förlängda garanti begränsar inte lagstadgade rättigheter, i synnerhet garantianspråk gentemot den part som sålt bilen och anspråk som riktas mot AUDI AG som tillverkare i enlighet med produktansvarslagen.

Villkor för Audi förlängd garanti forlangd-garanti-folder-img-320x110.jpg

I garantibeviset hittar du samtliga villkor. Du kan ladda ned den i pdf-format.

Hitta din Audi-återförsäljare 320x110_Serviceberater_Kundin_Counter_1.jpg

Hitta en närliggande Audi-återförsäljare eller -verkstad och ordna ett möte med dem direkt.