Garanti > Audi Service och reparation > Audi Sverige

Garantier

Garantier.

Din Audi är ett precisionsbygge där varje detalj är konstruerad och utvecklad för att långt och friktionsfritt liv. Men skulle det oväntade inträffa omfattas både nya och begagnade Audi-bilar av ett flertal garantier som håller dig och din Audi rullande i alla lägen. Nedan kan du läsa om vilka garantier som gäller för din Audi, vilka garantier som följer med när du köper en ny Audi och vilka garantier som även omfattar äldre Audi-bilar.

Nybilsgaranti

När du köper en ny Audi i Sverige gäller alltid följande garantier:

 • 2 års nybilsgaranti
 • 3 års lackgaranti
 • 12 års rostskyddsgaranti
 • 3 års vagnskadegaranti
 • Nybilsgarantin gäller enbart bilar köpta i Sverige.

Läs mer om vad som ingår nedan.

Villkor för Audi Nybilsgaranti

Tillämplighet och giltighetstid
I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin gäller därefter även till förmån för den som vid varje tidpunkt är ägare till bilen under garantitiden.

Garantin avser den bil och utrustning som omfattas av köpeavtalet med undantag för sådan utrustning för vilken särskild garanti gäller.
Garantin följer bilen och upphör 2 år efter leveransdagen
Konsumenter, d v s sådana som köpt bilen av säljaren huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (konsument) får enligt punkt 3 i fråga om reklamation och punkt 5 avseende rätt till ersättning ytterligare fördelar jämfört med andra köpare. Dessutom har konsumenter vid fel i bilen i tillägg till vad som bestäms i garantin rätt till påföljder mot säljaren enligt konsumentköplagen (25-33 §§ samt 42-45 §§). Med stöd av lagen kan konsumenter få rätt till omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren.
Nybilsgarantins omfattning
I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin gäller därefter även till förmån för den som vid varje tidpunkt är ägare till bilen under garantitiden.

Garantin avser den bil och utrustning som omfattas av köpeavtalet med undantag för sådan utrustning för vilken särskild garanti gäller.
Tillämplighet och giltighetstid
Säljaren svarar enligt garantin för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att felet beror på:

• att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i instruktionsbok, servicehäfte eller liknande dokumentation, bl a att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka.
• att bilen ombyggts eller ändrats.
• att bilen använts vid tävlingskörning eller överbelastats.
• att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
• att bilen vanvårdats.
• att reparation, service/inspektion eller montering utförts av annan än av tillverkaren/säljaren auktoriserad Audi Serviceverkstad.
• att annat än rekommenderade oljor, bränslen eller vätskor använts.
• att annan än originalreservdel monterats eller något liknande förhållande på köparens sida.

Som fel betraktas inte:
• de intrimnings- eller justeringsåtgärder som vidtagits utan kostnad för köparen innan eller i samband med första servicetillfället.
• normal åtgång av förbrukningsdetaljer.
• normal förslitning.
Reklamation
Om köparen vill påtala fel i bilen skall säljaren underrättas om detta snarast, normalt inom 14 dagar efter det att felet upptäckts eller bort upptäckas. Den som är konsument har rätt att påtala fel enligt konsumentköplagen inom skälig tid, minst inom två månader efter det att denne märkt felet och senast inom tre år från det att bilen avlämnats.
Avhjälpande av fel
Säljaren förbinder sig att avhjälpa fel inom skälig tid efter reklamation och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som är skälig tid tas bl a hänsyn till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt bilen till säljarens förfogande.

Fel som ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar bilens användbarhet avhjälps efter samråd med köparen normalt vid ordinarie servicetillfälle.
Begränsning av säljarens ersättningsskyldighet
Annan köpare än konsument har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller kostnader – till exempel rese- eller transportkostnader – som uppkommit på grund av fel i bilen eller att den lämnats till verkstad eller hämtats därifrån. Köparen har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.
Tvist
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol. Denna garanti har utformats efter överläggningar mellan Konsumentverket och BIL Sweden.

Förlängd nybilsgaranti

När du köper en ny Audi har du som tillval möjlighet att välja Audi förlängd nybilsgaranti, som förlänger tillverkarens nybilsgaranti. Du och din Audi har då ett omfattande skydd i flera år framöver.

Läs mer om vad som ingår nedan.

 • DSCF3463_HighRes.jpg
  Bättre risktäckning och kostnadsreglering

  Den förlängda garantin ger ett effektivt skydd mot oväntade reparationskostnader och därigenom effektivare kostnadsreglering. En trygghet för dig i det långa loppet.

 • ASER_P_191017.jpg
  Långsiktigt bibehållen kvalitet

  Audi förlängd garanti fortsätter att gälla även om bilen säljs vidare. Det är en säkerhet för den som köper din Audi.

 • AOZ_A6_D_181003_1.jpg
  Attraktivare bil på marknaden

  Alla servicearbeten på din Audi utförs enligt Audi AG:s riktlinjer. Det innebär att din Audi tas omhand av experter på din bil och att alla delar och tillsatser som ersätts på din Audi är Originaldelar. En Audi som är 100 % original och har en fullständig servicehistorik hos Audi är attraktivare den dag du ska byta din Audi.

Villkor förlängd nybilsgaranti

Vem får teckna Audis förlängda nybilsgaranti?
Alla nybilskunder hos våra auktoriserade Audi-återförsäljare erbjuds mot en extra kostnad att teckna en förlängd garanti som fortsätter att gälla när den tvååriga nybilsgarantin löper ut.
Omfattning
Audis förlängda nybilsgaranti följer direkt efter Audis nybilsgaranti. Garantiskyddet under den förlängda garantin motsvarar skyddet i Audis nybilsgaranti. För lack- och rostskador medges ingen förlängd garanti.
Giltighetstid
Audi garanterar inom ramen för den förlängda garantin att bilen är fri från defekter i material och utförande. Omfattningen kan väljas för en period av ett, två eller tre år. Omfattningen bygger på den i bilindustrin rådande tekniska nivån för jämförbara biltyper vid tidpunkten för leverans eller första registrering (det som inträffar först).
Modeller
Audis förlängda nybilsgaranti kan tecknas för alla Audi-modeller mot en extra kostnad i samband med ett nybilsköp hos en av våra auktoriserade Audi-återförsäljare.
Giltighetstid/Körd sträcka
Audis förlängda nybilsgaranti följer direkt på Audis nybilsgaranti och finns i tre versioner som skiljer sig åt vad gäller villkor och maximal körsträcka.

Varaktighet för den förlängda garantin/maximalt antal körda kilometer:
1 år / 9 000 mil
2 år /12 000 mil
3 år /15 000 mil

När avtalet om förlängd garanti har undertecknats är det inte längre möjligt att ändra det individuella valet.
Börjar att gälla
Den valda löptiden för Audis förlängda nybilsgaranti tar vid omedelbart efter garantitiden för Audis tvååriga nybilsgaranti, vilken i sin tur börjar gälla (i) när bilen överlämnas till den första köparen av en medarbetare hos en av våra auktoriserade Audi-återförsäljare eller (ii) vid tidpunkten för första registrering av bilen (det som inträffar först).
Upphör att gälla
Audis förlängda nybilsgaranti slutar att gälla när den avtalade tidsperioden har löpt ut eller den maximala körsträckan har överskridits (det som inträffar först).
Serviceintervaller
Alla serviceintervall som inträffar under löptiden för Audis förlängda nybilsgaranti måste utföras enligt riktlinjerna från Audi AG. Annars befrias Audi från alla förpliktelser i den förlängda garantin. Detta gäller inte om kunden kan bevisa att felet som inträffat inte beror på underlåtenhet att utföra regelbunden service.
Åtgärder vid defekter
Om en defekt som omfattas av den förlängda garantin föreligger kan Audi välja att låta en auktoriserad Audi Serviceverkstad åtgärda felet. Om felet åtgärdas kan Audi välja att låta reparera eller byta ut den defekta delen. Mer långtgående anspråk kan endast göras gällande om det finns prejudicerande lagstadgade garantirättigheter och rättigheter i förbindelse med produktansvarslagen. Se även punkt 10 f.
Tilldelningen av rättigheter
Följande villkor gäller för tilldelningen av rättigheter i samband med Audis förlängda nybilsgaranti:

• Fordringar som grundar sig på Audi Förlängd Nybilsgaranti kan endast göras gällande hos auktoriserade Audi servicepartners inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Audi Förlängd Nybilsgaranti kan inte tas i anspråk om bilen levereras eller registreras i ett område utanför EES eller Schweiz.

• Ett aktuellt serviceschema som visar att nödvändiga servicearbeten har utförts i enlighet med riktlinjerna från tillverkaren ska bifogas (se punkt 8).

• Alla rättigheter till utbytta delar tillfaller Audi AG.

• Garanti beviljas endast för delar som monterats, lackerats eller reparerats inom ramen för ett reparationsarbete och endast tills dess att garantiperioden för den förlängda garantin löper ut.

• Om bilen blir okörbar på grund av en defekt som täcks av den förlängda garantin ska garantitagaren omgående kontakta sin närmaste auktoriserade Audi servicepartner. Servicepartnern avgör om det nödvändiga arbetet kan utföras på plats eller ska förläggas till verkstaden. Garantitagarens rätt att göra anspråk på mobilitetsgaranti påverkas inte.

• Om Audi AG levererar en ny bil till följd av ett garantianspråk kan Audi AG kräva att den defekta bilen återlämnas och att garantitagaren utger en skälig ersättning för nyttjandet av den återlämnade bilen. Denna ersättning fastställs enligt bestämmelserna i köpeavtalet eller, om sådana bestämmelser saknas i köpeavtalet, av tillämpliga bestämmelser i den svenska köplagen (Köplag 1990:931) eller konsumentköplagen (Konsumentköplag 1990:932). Återtagandet av den defekta bilen och leveransen av en ersättningsbil sker uteslutande genom återförsäljarverksamheten hos den auktoriserade Audi servicepartner som sålt eller registrerat den återlämnade nybilen.
Inga garantiskyldigheter
Inga garantiskyldigheter medges enligt villkoren i den förlängda garantin om skador uppstår på följande sätt:

• bilen har hanterats felaktigt eller överbelastats, t ex körts i motorsporttävlingar.

• bilen har tidigare reparerats eller underhållits på ett icke fackmässigt sätt av garantitagaren eller en tredje part som inte är en Audi servicepartner.

• delar som inte godkänts av tillverkaren har monterats i bilen eller bilen har ändrats på ett sätt som inte godkänts av Audi AG.

• garantitagaren har inte följt föreskrifterna för drift, hantering och skötsel av bilen (t ex instruktionsbok och serviceschema).
Naturligt slitage
Naturligt slitage täcks inte av Audis förlängda nybilsgaranti.
Anspråksbegränsingar
Den förlängda garantin ger inte garantitagaren rätt att ställa mer långtgående anspråk.

Ersättningsanspråk (t ex tillhandahållande av en ersättningsbil under tiden som reparationsarbete utförs) eller skadeståndsanspråk omfattas inte av Audis förlängda nybilsgaranti. Denna förlängda nybilsgaranti begränsar inte lagstadgade rättigheter, i synnerhet garantianspråk gentemot den part som sålt bilen och anspråk som riktas mot Audi AG som tillverkare i enlighet med produktansvarslagen.

Audi Mobilitetsgaranti

Med Audi Mobilitetsgaranti blir du aldrig stående om din Audi skulle bli akut okörbar*. Audi Mobilitetsgaranti innebär att du får hjälp på plats dygnet runt, 365 dagar om året oavsett var du befinner dig. Ring så får du all den hjälp du behöver.

När du som äger en Audi av 1986 års modell eller senare lämnar in din bil för en Originalservice (med eventuella tilläggsarbeten) hos en auktoriserad Audi Serviceverkstad ingår utan extra kostnad Audi Mobilitetsgaranti till nästa servicetillfälle enligt den för fordonet gällande serviceplanen.


När du behöver hjälp med bilen vid akut driftstopp/okörbar bil* ska du ringa vår larmcentral dygnet runt:

020-61 50 55 inom Sverige eller +46-771-61 50 55 från övriga Europa

Läs mer om vad som ingår nedan.

Boka hjälp via Mobilitetsgarantin online

Villkor Audi Mobilitetsgaranti vid ett akut driftstopp*:

Hjälp dygnet runt
När du behöver hjälp med bilen vid akut driftstopp/okörbar bil* ska du ringa vår larmcentral dygnet runt:

020-61 50 55 inom Sverige
eller

+46-771-61 50 55 från övriga Europa

Vid utnyttjande av Audi Mobilitetsgaranti skall larmcentralen ovan alltid kontaktas för att hjälpa dig med bokningar och säkerställa att du inte behöver göra några onödiga kostnadsutlägg. Du får då hjälp dygnet runt med enklare arbeten direkt på plats, även akut påfyllning av olja, bränsle (max 5 liter) och kylvätska. Kör du en elbil får du även hjälp med bärgning till närmsta laddstation. Även starthjälp och skiftning** av punkterat däck ersätts, alternativt för hjälp med reparationssats, TMS, beroende på bilens utrustningsnivå (dock inte själva reparationen av däcket).

Vi lämnar ersättning upp till 1 800 kr för dessa enklare arbeten. Andra reparationer av bilen ersätts inte. Inte heller ersätts kostnaden för reparationer av bilen på grund av felaktigt handhavande eller att reparationsrekommendationer från servicetillfället inte har åtgärdats.
Boka assistans online
Fri bärgning till verkstad
Kan problemet inte åtgärdas på den plats där bilen blivit stående bärgar vi den till närmaste auktoriserade Audi Serviceverkstad. Audi Mobilitetsgaranti täcker kostnaden för bärgningen.
Fri hyr-/lånebil i upp till fem dygn
Om bilen inte omedelbart går att reparera ersätts en hyr-/lånebil under den tid som behövs för reparationen upp till 5 dygn utan milbegränsning** (om det är veckoslut eller helgdagar i direkt anslutning så ersätts även dessa dygn, dock max 7 dygn). Det enda du betalar är bränslet du använder och eventuella trängselskatter. Och egna eventuella tillägg/önskemål för hyrbil.
Alternativ resa
Som alternativ till hyr-/lånebil eller hotell erbjuder vi resa med flyg eller tåg för att genomföra den planerade resan till det ursprungliga resmålet**. Kostnaden ersätts för alla i bilen, upp till 4 500 kr per person.
Fri övernattning i fem dygn
Som alternativ till hyr-/lånebil eller alternativ resa ersätts (för alla i bilen) övernattning på hotell inklusive frukost under den tid som behövs för reparationen, dock högst 5 dygn (gäller ej på hemorten)**.
Reservdelsanskaffning
Ersättning för kostnader för eventuell flygfrakt, budbil eller expressfrakt för en snabb anskaffning av reservdelar vid ett mobilitetsfall ersätts av Audi Mobilitetsgaranti.
Extra kostnader
Extra kostnader upp till 300 kr för telefon, parkering m m som du haft i samband med driftstoppet ersätts av Audi Mobilitetsgaranti mot uppvisande av kvitton.
Återlämning av bilen
Återtransport av din bil efter reparation sker inom Sverige. Detta sköts av den aktuella Audi Serviceverkstaden och kostnaden för detta ersätts upp till 5 000 kr. Alternativt att du själv hämtar din bil hos verkstaden.

Ersättning för resekostnader till aktuell Audi Serviceverkstad lämnas till dig med upp till 5 000 kr.
Extra resa med taxi
Om du använt taxi (alternativt buss eller tåg) i samband med det uppkomna driftstoppet som täcks av Audi Mobilitetsgaranti så ersätts färdkostnaden upp till 800 kr. Gäller ej vid punkterat däck.
*
Definition av driftstopp: Med akut okörbar bil menas att bilen inte kan köras med egen kraft till verkstaden eller att tillverkaren inte tillåter vidare färd på grund av tekniska omständigheter.
**
Fri hyrbil/lånebil och fri övernattning på hotell ingår inte vid punkterat däck.

Detta ingår inte i Audi Mobilitetsgaranti

Mobilitetsgarantin omfattar inte skador som:
• orsakats av olycksfall eller annan yttre påverkan (t ex stöld, stenskott) eller bristande skötsel eller felaktig användning
• har uppkommit genom avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från ägarens, förarens eller en passagerares sida (t ex glömt stänga av lyset eller påslagen radio)
• har förorsakats genom förändringar av bilen eller montering av reservdelar/tillbehör som Audi AG inte har godkänt
• har till följd av ej fackmannamässig reparation
• uppkommer till följd av icke eller felaktigt utförda servicereparationsarbeten hos icke auktoriserade verkstäder
• har uppstått till följd av deltagande i motorsporttävlingar, mobilisering, katastrofinsatser eller liknande händelser
• beror på krig, inre oroligheter, jordbävningar eller andra fall av force majeure
• beror på att reparationsrekommendationerna i samband med Grundservice/ LongLife Service inte har utförts
• beror på fel som var kända för kunden och som inte utan dröjsmål åtgärdats
• uppstår på bilen om den vid skadetillfället omfattas av körförbud eller är avställd

Audi Vagnskadegaranti

När du köper en ny svensksåld Audi personbil så kommer den med en så kallad vagnskadegaranti. Vagnskadegarantin är en treårig vagnskadeförsäkring som ingår vid köp av ny bil och tar hand om reparationskostnaderna om din Audi skulle bli skadad.

Läs mer om vad som ingår nedan.

Anmäl skada
AA6_A_181021-1920x1920.jpg

Audis Vagnskadegaranti i korthet:

- Vagnskadegarantin gäller i tre år räknat från leveransdagen
- Garantin gäller i Sverige och i de länder som är anslutna till Gröna Kortsystemet
- Vagnskadegarantin administreras av Audi Försäkring
- Ingen vagnskadeförsäkring behövs
- Självriskförmån vid skada som täcks av vagnskadegarantin*

Villkor för Audi Vagnskadegaranti

Ingen Vagnskadeförsäkring behövs
Om bilen har en gällande vagnskadegaranti behövs ingen vagnskadeförsäkring, det räcker med en Trafik- och Delkaskoförsäkring för att bilen ska vara helförsäkrad.
*Självriskförmån vid skada som täcks av vagnskadegarantin
Gäller enbart för bilar försäkrade hos Audi Försäkring.

Vid skada som ersätts genom din vagnskadegaranti (som handläggs av Audi Försäkring) reducerar försäkringen självrisken enligt bilens vagnskadegarantibevis med 3 000 kr inkl. moms. Detta gäller under förutsättning att den totala skadekostnaden överstiger vagnskadegarantisjälvrisken. Bilen behöver vara minst halvförsäkrad hos Audi Försäkring vid skadetillfället för att försäkringen ska gälla.

Försäkringen ersätter inte moms om du är momsredovisningsskyldig.
Vid skada
Alla skador som berör vagnskadegarantin (exempelvis kollisioner, dikeskörning, viltolyckor, skadegörelse och parkeringsskador) handläggs av Audi Försäkring. Detta gäller oavsett om du har Trafikförsäkring hos Audi Försäkring eller inte.

En förutsättning för att vagnskadegarantin ska ersätta skadan är att den anmäls till Audi Försäkring inom 90 dagar från det att skadan inträffat. Bilen ska alltid repareras av en auktoriserad Audi Serviceverkstad. Du kan anmäla skador på din bil genom länken nedan eller ringa oss på 0770-110 210.

Garantin upphör att gälla om bilen exporteras och inregistreras i annat land (exempelvis vid flytt utomlands).
Anmäl skada på din Audi
När Audis vagnskadegaranti upphör
När bilen fyller tre år upphör vagnskadegarantin att gälla. Vi rekommenderar därför att bilförsäkringen från detta datum kompletteras med en vagnskadeförsäkring för att du ska ha motsvarande försäkringsskydd även i fortsättningen. Kontakta oss så hjälper vi dig med att komplettera din försäkring.

Vi skickar brev till dig i god tid innan vagnskadegarantin upphör att gälla för att påminna dig om detta. Det är dock bilägarens ansvar att se till att ha ett fullgott försäkringsskydd.

Har du ytterligare frågor om Vagnskadegarantin, så tveka inte att kontakta oss.

Audi Vägassistans

Vid en genomförd Audi Basservice ingår Audi Vägassistans under ett år för samtliga Audi-modeller av modellår 2012 och äldre. Med Audi Vägassistans får du kostnadsfri hjälp dygnet runt med bärgning eller starthjälp om din Audi skulle råka ut för ett driftstopp.

Ring journummer så får du den hjälp du behöver. Har du genomfört en Basservice

 • innan den 31/10-2022 ska du ringa journummer 077-111 15 12
 • efter den 31/10-2022 ska du ringa journummer 020-61 50 55

Läs mer om vad som ingår nedan.

Villkor Audi Vägassistans

Detta ingår i Audi Vägassistans
Efter genomförd Basservice gäller inte Mobilitetsgaranti utan istället Vägassistans. Vägassistans gäller i 1 år fr.o.m. utskriftsdatumet på servicefakturan (datumet då service är utförd och betald) med följande villkor:

• Vägassistans är bunden till bilen och kan ej överlåtas till annan bil. Däremot följer Vägassistans med vid försäljning av bilen. Vägassistans gäller endast i Sverige. Försäkringsbeviset måste uppvisas för att Vägassistansen ska vara giltig.

• Vägassistans gäller endast för bärgning av fordon eller ev. starthjälp om fordonet fått driftstopp. Som driftstopp räknas även fall då fordonets nyckel förlorats, blivit obrukbar eller är inlåst i fordonet. Assistans vid punktering omfattas också av Vägassistans.

• Däremot omfattar Vägassistans inte bärgning i samband med trafikolycka, singelolycka, skadegörelse, stöld-/inbrottsförsök, glasskador eller liknande.

• Ersättning lämnas för skälig bärgningskostnad till närmaste märkesverkstad som kan reparera fordonet.

• Ingen självrisk tas ut.
Detta ingår inte i Audi Vägassistans
Audi Vägassistans gäller inte:
• om fordonet använts trots körförbud
• om driftstoppet orsakats av brist på drivmedel eller av uppenbar försummelse i fråga om fordonets skötsel och underhåll
• merkostnader avseende transporterat gods

I händelse av ett driftstopp

Anmäl skada och ring journummer för assistans:

Har du genomfört en Basservice
• innan den 31/10-2022 ska du ringa journummer 077-111 15 12
• efter den 31/10-2022 ska du ringa journummer 020-61 50 55

Vid genomförd Basservice hos en auktoriserad Audiverkstad får du ett serviceprotokoll. Detta protokoll ska kunna uppvisas för att vägassistansförsäkringen ska vara giltig.

Lack- och karossgaranti

Audi återförsäljare ger garanti på lack och karossen på de fordon som de har sålt. Utöver garantivillkoren för nya Audi-bilar – i enlighet med köpeavtalet – garanterar Audi återförsäljare att inga lackskador eller genomrostningar förekommer på karossen under en viss period för fordon som har sålts av återförsäljaren.

Läs mer om vad som ingår nedan.

Villkor Lack- och karossgaranti

Detta ingår i Lack- och karossgaranti
En genomrostning räknas som en perforering av karossplåten som går från insidan (hålighet) till utsidan. Om en sådan skada uppstår kommer den åtgärdas av en Audi återförsäljare eller Servicepartner utan debitering av arbetstid och material.

- 3-årig garanti mot defekter i lacken.
- 12-årig garanti (beroende på typ och modellår) mot genomrostning.
När gäller inte garantin?
Anspråk ur den utökade lack- och karossgarantin gäller inte när:

• Skadan kan spåras till yttre påverkan eller otillräcklig skötsel.
• Skador på karossen eller lacken inte har reparerats i tid enligt tillverkarens anvisningar.
• Korrisionsskador (perforering), som uppstår på grund av tidigare reparationer, inte har utförts fackmässigt enligt tillverkarens anvisningar.

Efter karossreparationen eller lackeringen bekräftar Audiverkstaden garantin mot genomrostning för det reparerade området.